ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

3. ความสำนึกถึงเรื่องศีลมหาสนิท

การรับศีลมหาสนิทเป็นการรับพระเยซูเจ้าเอง ดังนั้นพร้อมกับพระองค์เราจึงสามารถภาวนาต่อพระบิดาได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถทำตามพระประสงค์พระบิดาและรักผู้อื่นง่ายยิ่งขึ้น การเดินออกจากที่นั่งของตนเองไปเข้าแถวเพื่อรอรับศีลมหาสนิทยังพระแท่นศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงถึงความพร้อมความเต็มใจเพื่อรับพระเยซูเจ้าเข้ามาเป็นชีวิตจิตใจของเราเอง เมื่อเราทำเช่นนั้น เรายืนยันกับตัวเองว่าเราต้องการที่จะเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า เราต้องการที่จะติดตามพระเยซูเจ้า การรับศีลมหาสนิทเป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้า พระเยซูเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิท ทรงประทานเครื่องหมายและปรารถนาให้เราเข้าหาพระบิดาเจ้าในการาภาวนา ความนบนอบและความรัก การรับศีลมหาสนิทคือความต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิต ยืนเคียงข้างพระเยซูเจ้าเพื่อให้พระองค์เปลี่ยนแปลงตัวของเราให้เป็นเหมือนพระองค์

การรับศีลมหาสนิทเป็นการรับพระเยซูเจ้า เครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา เพื่อทำให้จิตวิญญาณเติบโตและแข็งแรง ถ้าเราไม่กินอาหารร่างกายของเราก็จะไม่โตและแข็งแรง จิตวิญญาณก็เช่นกัน ปังแห่งศีลมหาสนิทเป็นอาหารฝ่ายจิตเพื่อนำเราเข้าหาพระบิดาเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน