ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

2. ความสำนึกถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

2. ความสำนึกถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

        ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์เราใช้เครื่องหมายที่มองเห็นได้เพื่อสื่อสารติดต่อกับพระเจ้า ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เชื่อมโยงเราให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงชีวิต เด็ก ๆ จะต้องได้รับการเตรียมตัวในเรื่องนี้เพื่อให้ปังแห่งศีลมหาสนิทนี้ทำให้เขาได้มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่ให้เขาติดอยู่แค่สิ่งที่เขาเห็นหรือได้ชิมรสชาติ

เพื่อเตรียมตัวเด็ก ๆ ของเรา เราสามารถกระทำโดย

ท่าทางศักดิ์สิทธิ์ : เช่น การทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน การพนมมือ การกราบ การไหว้ การคุกเข่า

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : วัด ตู้ศีล

สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ : ไม้กางเขน รูปพระ น้ำเสก ใบลาน

       เราจะต้องสอนให้เด็ก ๆ แสดงความเคารพ โดยเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งของศักดิ์สิทธิ์กับของธรรมดา การปฏิบัติ การเก็บรักษา การแสดงความเคารพ ฯลฯ เราจะต้องนำเด็กให้เขาสู่พระศาสนจักร พาไปวัดไปร่วมพิธีกรรม สอนให้ไหว้พระ ให้คุกเข่า ทีละเล็กทีละน้อยเขาจะค่อย ๆ พัฒนาความสำนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งของธรรมดา ที่สุดจะช่วยทำให้เขาเข้าถึงเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี

เนื้อหาและบทเรียน