ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

christmas16วันแกะกล่อง “Boxing Day”
           ประชาชนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษกันนั้น หลังจากวันคริสตมาสหนึ่งสัปดาห์จะมีประเพณีฉลองที่เรียกว่าวัน “Boxing Day” อาจจะเรียกในภาษาไทยว่า “วันแกะกล่อง”  ซึ่งเริ่มมายุคกลาง ประมาณ 800 ปีมาแล้ว ในวันนี้โบสถ์จะทำการแกะกล่องหรือเปิดตู้ทานที่ศรัทธาชนมาทำทานกันโดยบริจาคเงินใส่กล่องที่ตั้งไว้หน้าโบสถ์ แล้วนำไปช่วยเหลือคนยากจนที่อยู่ในละแวกโบสถ์นั้น          ประเพณีนี้ยังคงยึดถือปฏิบัติกันสืบมาจนทุกวันนี้ ตามองค์กรคาทอลิกของเรามักจะมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่ทำงานบริการสังคมด้วยความเสียสละ เช่น คนส่งหนังสือพิมพ์ ไปรษณีย์ ตำรวจจารจร และบรรดาเด็กๆยากจนตามที่ต่างๆ วันฉลองนี้ตามพระคัมภีร์บอกว่าเป็นวันที่นักปราชญ์สามคนจากทิศตะวันออกนำของขวัญมาถวายพระกุมาร พระศาสนจักรได้จัดให้วันนี้เป็นวันฉลองยุวธรรมทูต คือ การจัดฉลองให้กับบรรดาเด็กๆนั้นเอง

เนื้อหาและบทเรียน