ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
แนวคิดอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2011

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
อสย 60:1-6; อฟ 3:2-3.5-6 มธ 2:1-12
       
1.มนุษย์แสวงหาความสุขตามความต้องการของตนเอง แต่สิ่งที่แสวงหานั้นเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วยาม ไม่นานก็เบื่อ ความสุขเช่นนี้ไม่เคยพอ ได้คืบก็จะเอาศอก (เรามักจะอวยพรกันในวันปีใหม่ เช่น คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนา อย่างนี้ดีหรือไม่ดี???)
         2.พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้จะช่วยชี้แนะเราว่า เราควรแสวงหาอะไรที่จะนำความสุขแท้จริงมาให้เรา

         3.ก่อนอื่น เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนงานที่จะเปิดเผยตัวของพระองค์เองให้มนุษย์ได้รู้จัก โดยเลือกถือเอาชาติกำเนิดมาเป็นเส้นทางในการนำเสนอ ตามที่เราทราบกันดีว่า นักบุญมัทธิวเขียนพระวรสารเพื่อให้ชาวยิวได้อ่านและให้ยอมรับพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ พระเยซูเจ้าทรงถือกำเนิดมาในชนชาติยิวซึ่งเป็นชนชาติที่มีความทะนงในตนเอง แต่พระเจ้าทรงเลือกให้โหราจารย์สามคนซึ่งเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาได้มาเข้าเฝ้าและถวายของขวัญให้ เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นคนของชนทุกชาติ มิใช่เป็นพระเจ้าสำหรับชาวยิวเท่านั้น (นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องช่วยกันประกาศข่าวดีโดยเริ่มฝึกกันตั้งแต่วัยเด็กคือยุวธรรมทูต)

         4.เราเรียกการฉลองในวันนี้ว่า วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงพระองค์ ซึ่งมีความหมายว่าเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่มวลมนุษยชาติ เหตุการณ์นี้มีความหมาย 2 ประการคือ หนึ่ง มนุษย์เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าผู้สูงสุดได้โดยผ่านทางองค์พระเยซูเจ้า พระเจ้าซึ่งทรงเป็นบิดาของเรานั้นไม่ได้เป็นบุคคลแปลกหน้า หรือบุรุษนิรนามอีกต่อไป เราเข้าถึง เข้าใจ และรับรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้โดยผ่านทางการเรียนรู้จากคำสอนและชีวิตของพระเยซู สอง พระเจ้าพระบิดาของเรานี้ได้ทรงมอบพระเยซูเจ้าให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็น “แบบอย่าง” ในการดำเนินชีวิตของเรามนุษย์ทุกคน ทุกชเอชาติภาษา ดังนั้นการเลือกศึกษา นับถือและศรัทธาในพระองค์จะทำให้เราได้ทราบถึงวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขที่แท้จริง

          5.ชีวิตของพระเยซูเจ้าสอนอะไรเรา หรือให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างไร คุณลักษณะประการแรก พระเยซูเจ้าทรงมีความเชื่อและมอบการถวายชีวิตให้กับพระเจ้าพระบิดา เป็นพระเยซูเจ้าเองที่ทรงเรียกพระเจ้าว่า “พ่อ” และทรงสอนให้เราเรียกพระเจ้าว่า “พ่อ” เช่นเดียวกัน คุณลักษณะที่สองพรเยซูเจ้าไม่ได้ทรงกระทำอะไรเพื่อตนเองหรือโดยตนเอง แต่ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระบิดา และทรงกระทำเพื่อพระบิดาเท่านั้น พระเยซูเจ้ามาเพื่อรับใช้พระบิดาและเพื่อพี่น้องชายหญิงของพระองค์ การแสดงความรักโดยการับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นและตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเป็นคุณลักษณะเด่นในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งของพระเยซูเจ้า

           6.นี่แหละเป็นคุณลักษณะที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนเป็น คือ การไม่แสวงหาความสุขใส่ตัวแต่ผู้เดียว การทำตัวให้ออกห่างจากความเห็นแก่ตัว ความเย่อหยิ่ง การยึดมั่นในตนเอง การทำอะไรตามใจตน ฯลฯ ตรงกันข้าม การเป็นบุตรของพระเจ้าหมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมที่จะรักและช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบากและความต้องการมากที่สุด

เนื้อหาและบทเรียน