บทที่ 38
พระเยซูคริสต์ทรงเชิญเราไปในงานกินเลี้ยง

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนตอบรับคำเชิญของพระเยซูคริสต์ โดยไปรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
 จัดงานกินเลี้ยงในชั้นเป็นการปิดการเรียนคำสอน มีขนม เครื่องดื่ม ตบแต่งห้องแต่พอควร มีดนตรีเบาๆ
 เริ่มต้นโดยครูอ่านบัตรเชิญ (เขียนตัวโตๆ) แล้วติดไว้บนกระดานดำ
 จัดนักเรียนนั่งเป็นหมวดหมู่ แจกขนม เครื่องดื่ม
 มีการดื่มอวยชัย ร้องเพลงหมู่ เพลงเดี่ยว ฯลฯ

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
 ครูถามนักเรียนว่า
 - รู้สึกอย่างไรในงานกินเลี้ยงนี้?
 - สังเกตดูเพื่อนๆ มีความรู้สึกอย่างไร?
 - อยากให้งานกินเลี้ยงดำเนินต่อไปหรือไม่? ทำไม?
สรุป ทุกคนสุขใจที่ได้มาร่วมงานเลี้ยง อยากให้อยู่นานๆ ไม่อยากให้เลิก

ขั้นที่ 3 คำสอน
            1. พระเป็นเจ้าทรงจัดงานกินเลี้ยงไว้สำหรับเรา (ให้นักเรียนอ่านพระวรสาร มธ.22,1-10)

            2. คนที่ปฏิเสธคำเชิญของพระองค์ คือ คนที่เห็นเรื่องส่วนตัวสำคัญกว่าเรื่องการไปงานกินเลี้ยง เขาจึงแก้ตัวง่ายๆ ว่าไม่ว่างบ้าง ติดธุระบ้าง ต้องไปซื้อของบ้าง ต้องไปเที่ยวบ้าง มีนัดบ้าง เราหลายคนก็ไม่ไปรับศีลมหาสนิท เพราะสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เหมือนกัน เช่น เกียจคร้าน ไปเที่ยว ดูทีวี ฯลฯ เท่ากับเราไม่ให้ความสำคัญแก่พระเป็นเจ้าที่อุตส่าห์เชื้อเชิญเรา เราถือเอาความสบายส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ ของเราประเสริฐกว่าพระเป็นเจ้า ผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร “เขอบอกกับท่านทั้งหลายว่า ในพวกหลายที่ได้รับเชิญไว้นั้น ไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มรสอาหารของเราเลย” (ลก.14,24) ไม่ได้ลิ้มรสอาหารของพระเป็นเจ้าก็คือไม่ได้เข้าสู่สวรรค์นั่งเอง

            3. ส่วนคนที่ตอบรับคำเชิญของพระองค์นับว่าเป็นคนโชคดี แต่น่าสังเกตว่าคนโชคดีเหล่านั้นกลับเป็นคนเดินถนนธรรมดาๆ ที่ในสายตาของคนทั่วไปมักถูเหยียดหยามว่าเป็นคนชั้นตำ คนเหล่านี้ได้มีบุญลิ้มรสอาหารสวรรค์ของพระองค์ เราจะนับเข้าอยู่ในหมู่คนโชคดีนี้หรือไม่? ก็อยู่ที่ท่าทีของเราต่อพระเป็นเจ้า ความสำคัญที่เราให้แก่พระองค์

           4. แต่การไปร่วมงานกินเลี้ยงก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่จำเป็นเหมือนกัน คือ เครื่องแบบสำหรับงานแต่งงาน “เหตุไฉนจึงมาที่นี้โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานแต่งงาน” (มธ.22,12) เครื่องแบบนี้ก็คือสถานะพระหรรษทานนั่นเอง เราต้องไปรับศีลมหาสนิทโดยมีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากบาปหนัก หากมีบาปหนักแล้วยังขืนไปรับศีลมหาสนิทก็จะเกิดโทษ แทนที่จะเกิดคุณ ถ้ามีบาปหนักต้องไปรับศีลแก้บาปเสียก่อน

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
1. พระเยซูคริสต์ทรงเชิญเราให้มารับศีลมหาสนิทอย่างไร?
ตอบ พระเยซูคริสต์ทรงเชิญเราให้มารับศีลมหาสนิททุกวันอาทิตย์ หรือทุกครั้งที่เรามาร่วมมิสซา โดยผ่านทางพ่อแม่ ครู พระสงฆ์ ที่คอยตักเตือนเรา
2. เราควรปฏิบัติอย่างไรต่อคำเชิญของพระคริสต์?
ตอบ เราควรไปรับศีลมหาสนิทแม้ว่าจะต้องละเว้นความสนุกสนานส่วนตัว เช่น การดูทีวี การไปเที่ยว
3. ถ้ามีบาปหนักจะไปรับศีลมหาสนิทได้หรือไม่?
ตอบ ถ้ามีบาปหนักจะไปรับศีลมหาสนิทไม่ได้ ต้องไปแก้บาปก่อน ถ้าขืนไปรับศีลก็จะเกิดบาปมากขึ้น คือ บาปทุราจาร

ข. กิจกรรม
ให้นักเรียนประดิษฐ์บัตรเชิญไปร่วมงานกินเลี้ยง แล้วระบายสีให้สวยงามตามตัวอย่าง

ขอเชิญไปร่วมงานกินเลี้ยง
(เมื่อไร)  วันอาทิตย์ที่.....................................................................................
(ที่ไหน)  ณ วัด...............................................................................................
(เวลา)  .....................................................................................................น.
(แต่งตัว) สะอาด เรียบร้อย
(อื่นๆ)  จะชวนใครไปด้วยได้ก็ยิ่งดี
  ลงชื่อ............................................................................................
                                       (เยซู)
                                      เจ้าภาพ