ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เสียงของพระเจ้า
🤫มหาพรต ช่วงเวลาที่ทำให้เราต้องตั้งใจฟัง เพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้า
😇เพื่อให้ถ้อยคำของพระเจ้านำทางและช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจเรา
💟ข้าพ​เจ้า​กำลัง​ฟัง​อยู่​ว่า​พระ​องค์​จะ​ตรัส​อะไร พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ประกาศ​สันติภาพแก่​ประชากร​ของ​พระ​องค์​และ​แก่​ผู้​จงรักภักดี​ต่อ​พระ​องค์ ขอ​เพียง​อย่า​ให้​เขา​ทำ​สิ่ง​โง่เขลา​อีก (สดด. 85:8)
💟พระ​วาจา​ของ​พระ​องค์​เป็น​โคม​ส่อง​ทาง​ของ​ข้าพ​เจ้า เป็น​แสง​สว่าง​ส่อง​ทางเดิน​ให้​ข้าพ​เจ้า
(สดด. 119:105)
💟จิตใจ​ของ​มนุษย์เป็น​ตะเกียง​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ส่วน​ลึก​ที่สุด​ของ​เขา (สภษ. 20:27)
💟หู​ของ​ท่าน​จะ​ได้ยิน​ถ้อยคำ​นี้​จาก​เบื้องหลัง​ว่า “นี่​เป็น​หนทาง จง​เดิน​ใน​ทาง​นี้​เถิด” ไ3:11ม่ว่า​ท่าน​จะ​หัน​ไป​ทาง​ขวา​หรือ​หัน​ไป​ทาง​ซ้าย (อสย. 30:21)
💟ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ปรากฏออกมา ใคร​มี​หู​สำหรับ​ฟัง ก็​จง​ฟัง​เถิด (มก. 4:22-23)
💟พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ฟัง​พระ​วาจา​ของ​พระ​เจ้า​และ​ปฏิบัติ​ตาม​ย่อม​เป็นสุข​กว่า​นั้น​อีก” (ลก. 11:28)
💟เรา​ยัง​มี​แกะ​อื่น ๆ ซึ่ง​ไม่​อยู่​ใน​คอก​นี้ เรา​ต้อง​นำ หน้า​แกะ​เหล่า​นี้​ด้วย แกะ​จะ​ฟัง​เสียง​ของ​เรา จะ​มี​แกะ​เพียง​ฝูง​เดียว และ​ผู้​เลี้ยง​เพียง​คน​เดียว (ยน. 10:16)
💟แกะ​ของ​เรา​ย่อม​ฟัง​เสียง​ของ​เรา เรา​รู้จัก​มัน และ​มัน​ก็ตาม​เรา (ยน. 10:27)
💟แต่​พระ​ผู้ช่วย​เหลือ​คือ​พระ​จิต​เจ้า ที่​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ส่ง​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทุกสิ่ง และ​จะ​ทรง​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุกสิ่ง​ที่​เรา​เคย​บอก​ท่าน (ยน. 14:26)
เมื่อ​พระ​จิต​แห่ง​ความ​จริง​เสด็จ​มา พระ​องค์​จะ​ทรง​นำ​ท่าน​ไป​สู่​ความ​จริง​ทั้งมวล พระ​องค์​จะ​ไม่​ตรัส​โดย​พระ​องค์​เอง แต่​จะ​ตรัส​ทุกสิ่ง​ที่​ทรง​ได้​ฟัง​มา และ​จะ​ทรง​แจ้ง​ให้​ท่าน​รู้​เหตุ​การณ์​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น (ยน. 16:13)
💟เรา​ทำ​อะไร​ตามใจ​ของ​เรา​ไม่​ได้ เรา​ได้ยิน​มา​อย่างไร เรา​ก็​พิพากษา​อย่าง​นั้น และ​คำพิพากษา​ของ​เรา​ก็​ถูกต้อง เพราะ​เรา​มิได้​แสวงหา​ที่​จะ​ทำ​ตามใจ​ของ​เรา แต่​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ส่ง​เรา​มา (ยน. 5:30)
💟‘พระ​จิต​เจ้า​เป็น​ผู้​ประ​ทาน​ชีวิต ลำพัง​มนุษย์​ทำ​อะไร​ไม่​ได้ วาจา​ที่​เรา​กล่าว​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​นั้นให้​ชีวิต เพราะ​มา​จาก​พระ​จิต​เจ้า (ยน. 6:63)
💟ผู้​ที่มา​จาก​พระ​เจ้า ย่อม​ฟัง​พระ​วาจา​ของ​พระ​เจ้า เหตุ​ที่​ท่าน​ไม่​ฟัง เพราะ​ท่าน​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​เจ้า (ยน. 8:47)
💟ดังนั้น ความ​เชื่อ​จึง​มา​จาก​การ​ฟัง สิ่ง​ที่​ได้​ฟัง​ก็​มา​จาก​พระ​วาจา​ของ​พระ​คริสต​เจ้า (รม. 10:17)
💟ทุก​ถ้อยคำ​ใน​พระ​คัมภีร์​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​มี​ประโยชน์ เพื่อ​สั่งสอน ว่ากล่าว​ตักเตือน​ให้​ปรับปรุง​แก้ไข​และ​อบรม​ให้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ชอบ​ธรรม คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ได้​เตรียมพร้อม​และ​พร้อมสรรพ​เพื่อ​กิจการ​ดี​ทุกอย่าง (2ทธ. 3:16)
💟ดังนั้น เรา​จึง​ต้อง​สนใจ​เป็น​พิ​เศษ​ยิ่ง​ขึ้น​ต่อ​คำสอน​ที่​ได้ยิน​มา เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ไม่​ออก​นอก​ทาง (ฮบ. 2:1)
💟พระ​คัมภีร์​กล่าว​ว่า “วันนี้ ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้ยิน​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​องค์ จง​อย่า​ทำใจ​แข็งกระด้าง​เหมือน​คราว​กบฏ” (ฮบ. 3:15)
💟พระ​วาจา​ของ​พระ​เจ้า เป็น​พระ​วาจา​ที่​มี​ชีวิต​และ​บังเกิด​ผล คม​ยิ่ง​กว่า​ดาบ สอง​คม​ใด ๆ แทง​ทะลุ​เข้า​ไป​ถึง​จุด​ที่​วิญญาณ​และ​จิตใจ​แยก​จาก​กัน ถึง​เส้นเอ็น​และ​ไขกระดูก วินิจฉัย​ความ​รู้สึก​นึกคิด​ภายใน​ใจ​ได้ (ฮบ. 4:12)
💟พี่​น้อง​ที่รัก พึง​ตระหนัก​ว่า ทุก​คน​จง​ฉับไว​ที่​จะ​ฟัง แต่​ช้า​ที่​จะ​พูด และ​ช้า​ที่​จะ​โกรธ (ยก. 1:19)
💟จง​ปฏิบัติ​ตาม​พระ​วาจา มิใช่​เพียง​แต่​ฟัง ซึ่ง​เท่า​กับ​หลอก​ตนเอง (ยก. 1:22)
💟ความ​มั่นใจ​ของ​เรา​ต่อ​พระ​องค์​มี​อยู่​ว่า ถ้า​เรา​วอน​ขอ​สิ่งใด​ที่​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​จะ​ทรง​ฟัง​เรา (1ยน. 5:14)
💟ดู​เถิด เรา​กำลัง​ยืน​เคาะ​ประตู ถ้า​ผู้ใด​ได้ยิน​เสียง​ของ​เรา​และ​เปิด​ประตู เรา​จะ​เข้า​ไป​กิน​อาหาร ร่วม​กับ​เขา เขา​จะ​กิน​อาหาร​ร่วม​กับ​เรา (วว. 3:20)
💟“ผู้​มี​หู จง​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระ​จิต​เจ้า​ตรัส​แก่​พระ​ศาสน​จักร​ทั้ง​หลาย​เถิด” (วว. 3:22)

เนื้อหาและบทเรียน