ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาของพระเจ้า เป็นหนทาง ความจริงและเป็นชี
📜พระวาจาของพระเจ้า เป็นหนทาง ความจริงและเป็นชีวิต
🗺เรามั่นใจว่าเราจะไม่หลงทางและจะได้รับชีวิตนิรันดร์ หากปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์
💟พระวาจานี้อยู่ใกล้กับท่านมาก คืออยู่ในปากและในใจของท่าน เพื่อท่านจะนำไปปฏิบัติได้ (ฉธบ. 30:14)
💟พระวาจาของพระยาห์เวห์นั้นเที่ยงตรง (สดด. 33:4)
💟พระวาจาของพระองค์เป็นโคมส่องทางของข้าพเจ้า (สดด. 119:105)
💟พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย ทรงเป็นโล่กำบังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความหวังในพระวาจาของพระองค์ (สดด. 119:114)
💟สาระสำคัญแห่งพระวาจาของพระองค์คือความสัตย์จริง (สดด. 119:160)
💟พระ​วาจา​ทุก​คำ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​เป็น​ความ​จริง พระ​องค์​ทรง​เป็น​โล่​สำหรับ​ผู้​ลี้ภัย​ใน​พระ​องค์
(สภษ. 30:5)
💟จงยินดีฟังพระวาจาทุกคำของพระเจ้า อย่าปล่อยให้สุภาษิตที่มีปรีชาหลบหนีท่านไป (บสร. 6:35)
💟หญ้าเหี่ยวแห้ง ดอกไม้ร่วงโรย แต่พระวาจาของพระเจ้าของเราคงอยู่ตลอดไป (อสย. 40:8)
💟มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า มนุษย์​มิได้​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​เท่านั้น แต่​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​พระ​วาจา​ทุก​คำ​ ที่​ออก​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า (มธ. 4:4)
💟ฟ้า​ดิน​จะ​สูญสิ้น​ไป แต่​วาจา​ของ​เรา​จะ​ไม่​สูญสิ้น​ไป​เลย (มธ. 24:35)
💟ผู้​ที่​เป็น​พยาน​รู้เห็น​และ​ประกาศ​พระ​วาจา​มา​ตั้งแต่แรก​ ได้​ถ่ายทอด​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​ให้​เรา​รู้​แล้ว (ลก. 1:2)
💟เมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึง บุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพียรจนเกิดผล (ลก. 8:15)
💟ดังนั้น จง​ระวัง​ว่า​ท่าน​ฟัง​พระ​วาจา​อย่างไร เพราะ​ผู้​ที่​มี​มาก​จะ​ได้​รับ​มาก​ขึ้น ส่วน​ผู้​ที่​มี​น้อย สิ่ง​เล็กน้อย​ที่​เขา​มี​จะ​ถูก​ริบ​ไป​ด้วย (ลก. 8:18)
💟มารดา​และ​พี่​น้อง​ของ​เรา​คือ​ผู้​ที่​ฟัง​พระ​วาจา​ของ​พระ​เจ้า​และ​นำ​ไป​ปฏิบัติ (ลก. 8:21)
💟​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ฟัง​พระ​วาจา​ของ​พระ​เจ้า​และ​ปฏิบัติ​ตาม​ย่อม​เป็นสุข​กว่า​นั้น​อีก (ลก. 11:28)
💟พระ​จิต​เจ้า​เป็น​ผู้​ประ​ทาน​ชีวิต ลำพัง​มนุษย์​ทำ​อะไร​ไม่​ได้ วาจา​ที่​เรา​กล่าว​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​นั้นให้​ชีวิต เพราะ​มา​จาก​พระ​จิต​เจ้า (ยน. 6:63)
💟ซี​โม​นเป​โตร​ทูล​ตอบ​ว่า “พระ​เจ้า​ข้า พวกเรา​จะ​ไป​หา​ใคร​เล่า พระ​องค์​มี​พระ​วาจา​แห่ง​ชีวิต​นิรันดร” (ยน. 6:68)
💟ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยึดมั่น​ใน​วาจา​ของ​เรา ท่าน​ก็​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา​อย่าง​แท้​จริง (ยน. 8:31)
💟โปรด​บันดาล​ให้​เขา​ศักดิ์​สิทธิ์​โดย อาศัย​ความ​จริง พระ​วาจา​ของ​พระ​องค์​คือ ความ​จริง (ยน. 17:17)
💟พระ​วาจา​อยู่​ใกล้​ท่าน อยู่​ใน​ปาก​และ​ใน​ใจ​ของ​ท่าน คือ​พระ​วาจา​ที่​นำ​ความ​เชื่อ ที่​เรา​ประกาศ​ไว้ (รม. 10:8)
💟ดังนั้น ความ​เชื่อ​จึง​มา​จาก​การ​ฟัง สิ่ง​ที่​ได้​ฟัง​ก็​มา​จาก​พระ​วาจา​ของ​พระ​คริสต​เจ้า (รม. 10:17)
💟พระวาจาของพระเจ้ากำลังแสดงพลังอยู่ในท่านที่มีความเชื่อ (1ธส. 2:13)
💟อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา (1ธส. 5:20)
💟ท่าน​จง​ขวนขวาย​ที่​จะ​แสดง​ตน​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รับรอง​ท่าน​แล้ว เป็น​คนงาน​ที่​ไม่​ต้อง​อาย​ใคร เป็น​ผู้สั่ง​สอน​พระ​วาจา​แห่ง​ความ​จริง​อย่าง​ถูกต้อง (2ทธ. 2:15)
💟พระ​วาจา​ของ​พระ​เจ้า เป็น​พระ​วาจา​ที่​มี​ชีวิต​และ​บังเกิด​ผล คม​ยิ่ง​กว่า​ดาบ สอง​คม​ใด ๆ แทง​ทะลุ​เข้า​ไป​ถึง​จุด​ที่​วิญญาณ​และ​จิตใจ​แยก​จาก​กัน ถึง​เส้นเอ็น​และ​ไขกระดูก วินิจฉัย​ความ​รู้สึก​นึกคิด​ภายใน​ใจ​ได้ (ฮบ. 4:12)
💟จง​น้อม​รับ​พระ​วาจา​ที่​ทรง​ปลูกฝัง​ไว้​ใน​ท่าน พระ​วาจา​นั้น​ช่วย​วิญญาณ​ท่าน​ให้​รอด​พ้น​ได้ (ยก. 1:21)
💟จง​ปฏิบัติ​ตาม​พระ​วาจา มิใช่​เพียง​แต่​ฟัง ซึ่ง​เท่า​กับ​หลอก​ตนเอง (ยก. 1:22)
💟สิ่ง​ที่​เรา​ได้​เห็น​และ​ได้​ฟัง​นี้ เรา​ประกาศ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ด้วย เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​สนิท​สัมพันธ์กับ​เรา ความ​สนิท​สัมพันธ์​นี้​คือ​ความ​สนิท​สัมพันธ์​กับ​พระ​บิดา และ​กับ​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ คือ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า (1ยน. 1:3)
💟จง​ระลึก​เถิด​ว่า ท่าน​ได้​รับ ได้ยิน​พระ​วาจา​อย่างไร จง​ปฏิบัติ​ตาม​และ​กลับใจ​เถิด ถ้า​ท่าน​ไม่​ตื่น​เฝ้า เรา​จะ​มา​เหมือน​ขโมย และ​ท่าน​จะ​ไม่​รู้​ว่า​เรา​จะ​มา​พบ​ท่าน​เมื่อไร (วว. 3:3)

เนื้อหาและบทเรียน