ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเจ้าจะทรงอวยพรเราและงานของเรา
ในหน้าที่การงานของเรา หากเป็นงานที่ถูกต้องและซื่อสัตย์
พระเจ้าจะทรงอวยพรเราและงานของเราแน่นอน💯คอนเฟิร์ม😊
🌈มา มา มารับพระวาจาพระเจ้าไปเสริมกำลังในเรื่องการทำงานกันดีกว่า😍
💟ลูกเอ๋ย จงระวังตัวในกิจการทุกอย่างที่ลูกทำ จงปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยเสมอ (ทบต. 4:14)
💟แต่ละคนจะกินผลจากคำพูดของตนจนอิ่ม แต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนจากการงานที่ตนทำ (สภษ. 12:14)
💟สำหรับมนุษย์ ไม่มีสิ่งใดดีกว่าการมีความสุขในการงานของตน (ปญจ. 3:22)
💟งานทุกอย่างที่ท่านพบว่าจะต้องทำ ก็จงทำงานนั้นเต็มกำลัง เพราะในแดนผู้ตายที่ท่านกำลังจะไปนั้น ไม่มีการงาน ความคิด ความรู้ หรือปรีชาญาณเลย (ปญจ. 9:10)
💟อย่าเกลียดการงานที่เหน็ดเหนื่อย เช่น การทำไร่ไถนาที่พระผู้สูงสุดทรงกำหนดไว้ (บสร. 7:15)
💟อย่าอวดฉลาดเมื่อท่านทำงาน อย่าอวดเก่งเมื่อท่านลำบาก (บสร. 10:26)
💟คนทำงานมีทุกสิ่งที่จำเป็น ยังดีกว่าคนที่ชอบโอ้อวดและไม่มีอะไรกิน (บสร. 10:27)
💟จงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานอย่างขมักเขม้น จงประกอบอาชีพเลี้ยงตนจนถึงวัยชรา (บสร. 11:20)
💟ก่อนจะทำงานใด ควรพูดจากัน ก่อนจะทำสิ่งใด ควรคิดให้ดี (บสร. 37:16)
💟ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำงานที่บรรพบุรุษของท่านได้เริ่มไว้ให้สำเร็จไปเถิด (มธ. 23:32)
💟พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า พระบิดาของเราทรงทำงานอยู่เสมอ เราก็ทำงานด้วยเช่นกัน (ยน. 5:17)
💟เราต้องทำงานเช่นนี้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอ โดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ว่า การให้ย่อมเป็นสุขกว่าการรับ (กจ. 20:35)
💟อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า (รม. 12:11)
💟พี่น้องที่รัก จงมั่นคงอย่าหวั่นไหว จงออกแรงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากยิ่งขึ้นเสมอ ท่านก็รู้อยู่แล้วว่า งานหนักของท่านไม่สูญเปล่าสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า (1คร. 15:58)
💟คนที่เคยขโมยจงเลิกขโมย ใช้มือทำงานอย่างสุจริตจะดีกว่า เพื่อจะได้มีบางสิ่งมาแบ่งปันแก่ผู้ขัดสน (อฟ. 4:28)
💟พระเจ้าทรงทำงานในท่าน เพื่อให้ท่านมีทั้งความปรารถนา และความสามารถที่จะทำงานตามพระประสงค์ (ฟป. 2:13)
💟ไม่ว่าทำสิ่งใด จงทำจาก ใจ ประหนึ่งว่าทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อมนุษย์ ท่านก็รู้แล้วว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นรางวัล (คส. 3:23-24)
💟จงเอาใจใส่​ที่​จะ​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​สงบ ต่าง​คน​ต่าง​ทำงาน​ด้วย​น้ำพักน้ำแรง​ของ​ตน (1ธส. 4:11)
💟เรา​ตรากตรำ​ทำงาน​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ไม่​เป็น​ภาระ​แก่​ผู้ใด (2ธส. 3:8)
💟เรา​กำชับ​และ​เตือน​คน​เช่นนี้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ให้​ทำงาน​อย่าง​สงบ​และ​หาเลี้ยงชีพ​ด้วย​น้ำพักน้ำแรง​ของ​ตนเอง (2ธส. 3:12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์