วิธีการอ่านพระคัมภีร์แบบเป็นกลุ่มวิธีการอ่านพระคัมภีร์แบบเป็นกลุ่ม
        การอ่านพระคัมภีร์นอกจากอ่านด้วยตนเองตามลำพังแล้ว อาจเป็นกลุ่มก็ได้ โดยเมื่ออ่านแล้วก็ให้นำพระวาจาที่ประทับใจมาทำการแบ่งปันให้คนอื่นๆ ในกลุ่มได้รับทราบด้วย ซึ่งอาจจะทำวิธีการอ่านพระคัมภีร์ 7 ขั้นตอนมาใช้ก็ได โดยมีวิธีการสังเขปดังนี้

 1.เชิญพระมาประทับอยู่กับเรา
         โดยเชิญคนหนึ่งในกลุ่มหรือสองคนทำการอธิษฐาน เชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับเรา ด้วยการสวดอธิฐานแบบง่ายๆ และสั้นๆ

 2.เชิญอ่านข้อความจากพระคัมภีร์
 2.1 เชิญให้ทำการเปิดพระวรสารของนักบุญที่เราจะอ่านก่อน และตามมาด้วยว่าเป็นบทที่เท่าไร และข้อที่เท่าไร โดยพูดช้าๆ ที่ละอย่างๆ
 2.2 เมื่อเห็นว่าทุกคนหาพบหมดแล้วก็ให้เชิญคนหนึ่ง อ่านพระวรสารนั้นอย่างช้าๆ แต่ถ้าเห็นสมควรจะเชิญอีกคนหนึ่งอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับฟังพระวาจาและจดจำพระวาจาตอนนั้นได้

 3.เลือกหาคำประทับใจและรำพึง
 ให้ทุกคนอยู่ในความเงียบระยะหนึ่ง และให้แต่ละคนเลือกคำหรือข้อความที่ประทับใจ แล้วอ่านด้วยความสำรวมอย่างช้าๆ 3 ครั้ง เว้นช่วงระหว่างที่แต่ละคนอ่านให้ห่างพอสมควร จนกว่าทุกคนจะอ่านครบหมดทุกคน

 4.ปล่อยให้พระตรัสกับเราในความเงียบ
 ให้ทุกคนอยู่ในความเงียบประมาณสองสามนาที เพื่อให้พระได้ตรัสกับเราในถ้อยคำที่เรามีความประทับใจ

 5.แบ่งปันสิ่งที่พระตรัสกับเราในใจ
 ให้แต่ละคนพิจารณาว่าพระวาจาที่ประทับใจ เรานั้นได้สะกิดใจเราอย่างไร และพระองค์บอกให้เราเจริญชีวิตตามพระวาจานั้นอย่าไร มาทำการแบ่งปันให้คนอื่นได้รับทราบ รวมทั้งอาจเล่าประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่เป็นการสอนคนอื่น   การแบ่งปันนี้ให้ทุกคนเพียงแต่รับอย่างเดียว ห้ามมิให้ออกความคิดเห็น ซักถาม หรือโต้แย้งกันเป็นอันขาด

 6. พิจารณาถึงงานที่เราจำหรือประชุม
 หลังจากการแบ่งปันกันแล้ว หากมีกิจการที่จะต้องทำหรือประชุมก็ให้ทำการพิจารณาถึงเรื่องที่จะทำหรือจะประชุมก็ให้การประชุมมาดำเนินการต่อไป  แต่ถ้าไม่มีการทำหรือประชุมขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องทำ

 7. การภาวนาร่วมกัน
 ให้ทำการปิดประชุมกลุ่มด้วยการภาวนาร่วมกัน หรืออาจจะจบด้วยการ้องเพลงร่วมกัน


ข้อพึงระวัง
 1. การอ่านพระคัมภีร์เป็นกลุ่มแบบ 7 ขั้นตอน จะต้องทำเฉพาะในกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5-6 คน หรืออย่างมากก็ไม่เกิน 7-8 คน  ถ้าหากมีคนมามากกว่านี้ก็ให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้แยกทำเป็นกลุ่ม
         หากไม่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ การเชิญให้แบ่งปันพระวาจาไม่ควรให้ทุกคนทำการแบ่งปันเพราะจะเสียเวลามาก

 2. การอ่านพระคัมภีร์แบบ 7 ขั้นตอนนี้ เป็นการนำมาใช้ก่อนที่จะมีการประชุม (ซึ่งอยู่ในขั้นที่ 6 )หากมีเวลาไม่พออาจจะตัดขั้นตอนต่างๆให้มีจำนวนน้อยลงก็ได้ตามความเหมาะสมกับเวลาที่จะมีให้

 3. การแบ่งปันพระวาจาตอนเดียวกันจากพระวรสารฉบับเดียวกันไม่ใช่ใช้พระวาจาจากพระวรสารคนละฉบับหรือพระวรสารฉบับเดียวกัน แต่คนละตอน อย่างที่มีผู้นำมาใช้ในบางโอกาสก่อนการประชุมด้วย การพิมพ์พระวาจาจากพระวรสารฉบับต่างๆ มาแจกที่ประชุมแล้วให้มาทำการแบ่งปันกัน ซึ่งจะทำให้การแบ่งปันพระวาจาแตกกระจายไปอย่างกว้างขวาง และเสียเวลาที่จะใช้ในการประชุมมากเกินควร ซึ่งไม่น่าจะตรงกับเจตนาเดิมของผู้ที่แนะนำให้ใช้การแบ่งปันพระวรสาร 7 ขั้นตอนในกลุ่ม

 4. การแบ่งปันพระวาจาแบบ 7 ขั้นตอน น่าจะให้นำมาใช้ในครอบครัว โดยทำให้กะทัดรัดมากขึ้นและให้ลดลงมาเหลือเพียง 3-4 ขั้นตอน เพื่อมิให้เกิดความหน้าเบื่อหน่ายแก่ผู้ที่เข้าร่วมแบ่งปัน