ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระคัมภีร์คืออะไรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์
พระคัมภีร์คืออะไร
          พระคัมภีร์เป็นหนังสมอที่พระจิตเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์ได้นำพระวาจาของพระเจ้ามาเขียนขึ้นเป็นหนังสือ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้อ่าน เพื่อจะได้รู้จักพระเป็นเจ้า และความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์รวมทั้งคำสั่งสอนของพระองค์เพื่อคริสตชนจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้ชื่อว่าเป้นคริสตชนที่ดี เป็นบุตรที่ดีของพระบิดาเจ้า

 

การแบ่งพระคัมภีร์
        พระคัมภีร์ประกอบด้วยพระวรสารต่างๆ จำนวนหลายเล่มที่ได้ทำการรวบรวมมาจัดทำเป็นพระคัมภีร์ เพื่อให้ทุกคนได้อ่านโดยได้แบ่งพระคัมภีร์ออกเป็น 2 ภาคใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

ก.ภาคพันธสัญญเดิม
        พระวรสารในพระคัมภีร์ภาคนี้ได้กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ในระยะเริ่มแรกก่อนที่พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้
ข.ภาคพันธสัญญาใหม่
        พระวรสารในพระคัมภีร์ภาคนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดหลังจากพระเยซูได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ จนถึงวาระสุดท้ายที่พระองค์คืนชีพจากความตายและได้เสด็จขึ้นสวรรค์

เนื้อหาและบทเรียน