ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

artcate_08.jpgศิลปะการสอนคำสอน
บทที่ 8 การกำหนดบทเรียน-การย่อบนกระดานดำ
    วิธีการทางจิตวิทยาเป็นเรื่องที่ปล่อยตามธรรมชาติและชัดเจนที่ว่า ทำให้คนส่วนใหญ่สามารถติดตามการเรียนการสอนได้อย่างราบรื่น แม้ว่าจะไม่เคยได้ยินชื่อของมันมาก่อน  เราจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้

วิธีการสอนบทเรียนเกี่ยวกับการเป็นทุกข์ถึงบาป

 ขั้นเตรียม 
  การจะเป็นเพื่อนกับใครได้นั้นต้องทำตัวอย่างไร
  - หัวใจต้องตรงกัน

 นำเสนอ 
  เมื่อนักบุญเปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าทรงหันไปมองดูเขา
  เปโตรก็ออกไปแล้วร้องไห้อย่างขมขื่น

 การอภิปราย 
            พระเยซูรู้สึกอย่างไรกับนักบุญเปโตร พระเจ้าทรงต้องการให้คนกลับมาหาพระองค์หรือไม่? ทำไม? เราต้องสำนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความดีของพระเราต้องสำนึกถึงความเสียใจของเราที่กระทำผิดพลาดต่อพระองค์เราต้องเสียใจจริงสำหรับสิ่งที่เรากระทำลงไปและตั้งใจจะแก้ไขปรับปรุงตน เราเชื่อว่าพระยกโทษให้เราไหม พระเยซูสอนถึงพระเมตตาของพระเจ้าต่อเราอย่างไร เรื่องแกะที่หลงทาง ลูกล้างผลาญ เราต้องเสียใจที่ได้ขัดสู้กับพระเจ้า

 - คนคนหนึ่งถูกจับได้ว่า ไปลักขโมยของของคนอื่น และเขาเสียใจมากที่ต้องเสียหน้า เสียศักดิ์ศรี อย่างนี้เพียงพอที่จะได้รับการยกโทษจากพระหรือไม่

 - เมื่อเราเสียใจเพราะกลัวการลงโทษจากพระเจ้า เป็นความทุกข์ถึงบาปที่ไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าเราเสียใจเพราะเราได้ต่อต้านปฏิเสธพระอย่าง เช่น เปโตรเสียใจที่ได้ปฏิเสธพระนั่นเป็นความทุกข์ถึงบาปที่สมบูรณ์ความเสียใจของเราต้องแสดงออกด้วยน้ำใจในการใช้โทษบาป

แนวทางในการใช้โทษบาป

คำถาม : ทำไมพระเจ้าต้องการให้เราเสียใจในความผิดที่ได้กระทำ เราต้องจดจำอะไรบ้างเพื่อจะได้รับรู้เสียใจต่อบาปของเรา มีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราหวังว่า พระเจ้าจะทรงยกโทษบาปของเรา ความทุกข์เสียใจต่อบาปเรียกร้องอะไรบ้าง

  ให้บอกกิจการการใช้โทษบาป
  การอ้างอิงถึงคำถามคำสอน
  การใช้โทษบาปคืออะไร
  การเป็นทุกข์เสียใจมีกี่ภาค
  การเป็นทุกข์เสียใจมีกี่แบบ

การย่อบนกระดาน
และเปโตรก็ออกไปและร้องไห้อย่างขมขื่น (ลก 22:62)
  ความทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์
  ความทุกข์ถึงบาปอย่างไม่สมบูรณ์ 
  ความทุกข์แบบธรรมชาติ  

สาเหตุ : เคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ กลัวพระเจ้า รักพระเจ้า
คุณค่า : เศษไม้ เงิน ทอง
ประยุกต์ : ระหว่างการสวดค่ำ ให้พิจารณาดูว่า วันวันเราได้ทำอะไรที่ขัดกับพระประสงค์ของพระบ้าง และเสียใจถ้าหากว่าเราผิดต่อความรักของพระ เราได้สวดบทข้าพเจ้าขอสารภาพบาปในพิธีมิสซาอย่างไร วันพุธรับเถ้าให้ความหมายอะไรแก่เรา
กิจกรรม : ให้ค้นหาว่ามีคำพูดและการกระทำใดที่บุคคลเหล่านี้ได้แสดงออกให้เห็นถึงความทุกข์ถึงบาปของพวกเขา
 ก. พี่น้องของยอแซฟในอียิปต์
 ข. กษัตริย์ดาวิด
 ค. ประชาชนชาวนินาเวห์
 ง. นักบุญเปโตรกับอัศจรรย์เรื่องปลา
 จ. มักดาเลนาในบ้านของซีมอน
 ฉ. โจรกลับใจ
เราจะภาวนากับเด็กคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุอย่างไร

เนื้อหาและบทเรียน