:::การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า::::

นิยามศัพท์เฉพาะ PDF พิมพ์ อีเมล
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่โรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลในประเทศไทย และผู้ช่วยครูใหญ่ที่เป็นนักบวชในโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย

บาทหลวง หมายถึง พระสงฆ์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและหรือครูใหญ่โรงเรียนเอกชนเขตสังฆมณฑลในประเทศไทย

สังฆมณฑล หมายถึง เขตการปกครองของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีมุขนายกเป็นผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็น 10 สังฆมณฑล ประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ และ สังฆมณฑลจันทบุรี

โรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑล หมายถึง โรงเรียนเอกชนคาทอลิกในเขตปกครองของสังฆมณฑล ที่มีผู้บริหารเป็นบาทหลวง นักบวช และอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบการบริหาร หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างทางความคิด หรือ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบกระบวนการบริหารของ Robbins (1980, pp. 1-7) ครอบคลุมในเรื่อง การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การเป็นผู้นำ (Leading) และการควบคุม (Controlling)

การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จ ในอนาคต

การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การแบ่งงานหรือการมอบหมายงาน การกำหนดช่วงการบริหาร หรือโครงสร้างการบริหาร การกำหนดกลุ่มงาน การประสานงานและเอกภาพในการบังคับบัญชา

การนำ (Leading) หมายถึง การเป็นผู้ให้คำแนะนำและนิเทศผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อทำให้บรรลุความสำเร็จตามที่ได้วางแผนไว้

การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมที่จะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ

ทศวรรษหน้า หมายถึง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2559

พระวรสาร หมายถึง หนังสือที่บันทึกชีวิตและการสั่งสอนของพระเยซูเจ้า

โรงเรียนแห่งการประกาศข่าวดี หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกที่ยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาคาทอลิก มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระวรสาร

โรงเรียนเครือข่าย หมายถึง โรงเรียนคาทอลิก และโรงเรียนทุกสังกัด ที่มีการรวมตัวกันของเป็นเครือข่าย โดยมุ่งเน้นกิจกรรมทางการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาคาทอลิก เน้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐาน และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ

โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่ยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาคาทอลิก มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระวรสาร ซึ่งรวมตัวกันในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ประชาชน และสังคม