:::การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า::::

ขอบเขตการวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
ขอบเขตการวิจัย
          การวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
          ขอบเขตกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
          การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และกำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

 1.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 80 ท่าน กำหนดคุณสมบัติดังนี้
    1.1  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาคาทอลิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือ
    1.2  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารการศึกษา หรือ
    1.3  เป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายทางด้านการศึกษาของสังฆมณฑล หรือ
    1.4  เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล

 2.  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาคาทอลิก และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการศึกษาในระดับสูงที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบาย หรือ บริหารโรงเรียนคาทอลิก กำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก จำนวน 20 ท่าน
           2.1.1  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาคาทอลิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือ
           2.1.2  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา หรือ
           2.1.3  เป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาของสังฆมณฑล หรือ
           2.1.4  เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล
     2.2  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาในระดับสูง จำนวน 10 ท่าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
          2.2.1  เป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้นำ มีความสามารถและคุณวุฒิในด้านการบริหารการศึกษาในระดับชาติอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
          2.2.2  เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาคาทอลิก