:::การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า::::

บรรณานุกรม PDF พิมพ์ อีเมล

บรรณานุกรม

กรมสำนักเจรจาการค้าบริการ. (2547). บริการด้านการศึกษา. วันที่ค้นข้อมูล  25 มกราคม 2547, เข้าถึงได้จาก http://www.thaifta.com

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2547). รายงานสถานการณ์ทางสังคม.
 กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2546). รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบ
 ราชการในรอบ 6 เดือน. วันที่ค้นข้อมูล  17 มกราคม 2548, เข้าถึงได้จาก
http://www.mict.go.th/

กระทรวงพาณิชย์. (2549). สรุปผลงานของรัฐบาลในรอบ 5 ปี ของกระทรวงพาณิชย์. วันที่ค้นข้อมูล ข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก http://www.moc.go.th


กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
 . (2546). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
 . (2547). ยุทธศาสตร์การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การ
 รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
 . (2549 ก). 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา รวมพลังปัญญา. กรุงเทพฯ:
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
 . (2549 ข). แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
 แห่งประเทศไทย.

กฤษณัน งามผาติพงษ์. (2548, 19 มกราคม). ยักษ์มือถือย้ายวิก บุกสนามภูธร ‘Localize marketing’.
 ประชาชาติธุรกิจ, หน้า 31.

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. (2548). การศึกษาเอกชน: คุณธรรม จริยธรรม วิชาการที่ดีเด่นและ
 มีคุณภาพ.  การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 36, 216.

กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2538). รายงานการวิจัยเรื่อง
 แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญในอนาคต. กรุงเทพฯ: กองนโยบายและ
 แผน สำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2543). การศึกษาสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ:           

กองนโยบายและแผน สำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
 . (2546). รายงานการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ: กองนโยบายและแผน สำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

กิติมา ปรีดีดิลก. (2532). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546). ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์.
 กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
 . (2551 ก). ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกระตุ้นคนเกาหลีเรียนภาษาต่างประเทศ.
 วันที่ค้นข้อมูล ข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.kriengsak.com
 . (2551 ข). เร่งเครื่อง..พัฒนาภาษาต่างประเทศ. วันที่ค้นข้อมูล ข้อมูล 1 เมษายน 2551,
 เข้าถึงจาก
http://www.kriengsak.com


เกื้อ วงศ์บุญสิน, สุวาณี สุรเสียงสังข์, จินตนา เพชรานนท์, ปรียา มิตรานนท์ และกิตติ ลิ่มสกุล. (2546). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2568), ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ขนิษฐา ตรีหิรัญกุล. (2545). ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า.
 กรุงเทพฯ: กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 กระทรวงศึกษาธิการ.

คมกฤช อนามนารถ. (2549 ก). โรงเรียนคาทอลิกในอุดมการณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภารกิจหลัก
 ในการเผยแพร่ความจริง ความดี และความงาม (The true, the good and the beautiful).  การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 37, 100.
 . (2549 ข, 26 มกราคม). ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม่, สัมภาษณ์.

คุรุสภา. (2551). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. วันที่ค้นข้อมูล 3 พฤษภาคม 2551, เข้าถึงได้จาก
 
http://www.ksp.or.th/upload/278/files /434-2333.pdf


จรวยพร ธรณินทร์. (2543). โรงเรียนคาทอลิกกับความต้องการของชาติ.  การศึกษาคาทอลิกใน
 ประเทศไทย, 31, 210-212.

จรัล ทองปิยะภูมิ. (2543). โรงเรียนคาทอลิกเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์         กรมศาสนา.

จำรัส นองมาก. (2538). การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนเอกชน แนวทางพัฒนาเพื่อเสริม
 บทบาทการแบ่งเบาภาระของรัฐ. กรุงเทพฯ: กรมศาสนา.

จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2532 ก). เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR. ใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ
 ดนัย เทียนพุฒ (บรรณาธิการ), การวิจัยเชิงนโยบาย, รูปลักษณ์ใหม่ของการกำหนด
 อนาคต (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทำปกเจริญผล.
 . (2532 ข). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียนเอกชน. ใน รายงานการวิจัย
 เรื่องประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน (หน้า 98). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
 . (2546). ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR. วรสารครุศาสตร์, 1(32), 1-19.
 . (2547). การกำหนดสถานภาพใหม่ทางด้านการศึกษาคาทอลิก ใน รายงานสรุปผล
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดสถานภาพใหม่ทางด้านการศึกษา
 คาทอลิก” วันที่ 19 มกราคม 2547 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ (หน้า 19).
 กรุงเทพฯ: สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย).

ฉลอง บุญญานันต์. (2547). ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็นฐาน. กรุงเทพฯ:
 วัฒนาพานิช.

ฉลองรัฐ สังขรัตน์. (2549). การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือ
 สังฆมณฑลเชียงใหม่. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชนะ ธนสมบูรณ์. (2526). ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
 โรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
 การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย. (2549, 2 มีนาคม). ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเซนต์จอห์น. สัมภาษณ์.

ชาติชาย พงษ์ศิริ. (2549, 21 กุมภาพันธ์). ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลจันทบุรี.
 สัมภาษณ์.

ชูชาติ ประสูติแสงจันทร์. (2544). องค์ประกอบของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
 โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
 การบริหารการศึกษา,  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เชาวฤทธิ์ สาสาย. (2550). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้เตรียมตัวบวชเป็น
 พระสงฆ์คาทอลิกสู่ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในฐานะผู้นำทางการศึกษา. ดุษฎีนิพนธ์
 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ, บัณฑิตวิทยาลัย,
 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

ณรงค์ พิมสาร และลือชัย จันทร์โป๊. (2546). รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
 คาทอลิก. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 34, 97-98.

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. (2547). รายงานวิจัยเรื่อง จับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตย
 และธรรมมาภิบาล. กรุงเทพฯ: เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์ และการพิมพ์.

ทศพนธ์ นรทัศน์. (2007). คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ. วันที่
 ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.mict.go.th/home/1025D30.html

ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท. (2544). คำแถลงนโยบายรัฐบาล. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th/webold/general/policy/thaksin/pt-3.htm
 . (2545). ปาฐกถาพิเศษ การเปิดงานมหกรรมการศึกษาคาทอลิก.  การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 33, 52-57.

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่: Modern organization theory
 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง.

ทิศนา แขมมณี. (2551). รูปแบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธงชัย สันติวงษ์. (2546). การบริหารสู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง.

ธร สุนทรายุทธ์. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา.
 กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์.

นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล, ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค์ และชัยยศ  จิรพฤกษ์ภิญโญ. (2545). รายงานผลการวิจัยคอร์รัปชันกับการค้าระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลน้อย ตรีรัตน์, สมคิด เลิศไพฑูรย์, โชติชัย เจริญงาม, ศิวรักษ์ ศิวารมย์, ภิญโญ ตันพิทยคุปต์, ตระกูล มีชัย และนพนันท์ วรรณเทพสกุล. (2544). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล. วันที่ค้นบทคัดย่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2548, เข้าถึงได้จาก
http://nccc.thaigov.net/nccc/document/doc_info/doc_info5.pdf


นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์. (2547). งานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรม
 และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
 การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นิลวรรณ แซ่จิว. (2546). ภาพลักษณ์ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2546). การจัดการสมัยใหม่ (Modern management). กรุงเทพฯ:
 เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2550). พลวัตของการเมืองไทย. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก http://www.kpi.ac.th/mod_news/news_view.asp?id=MTUg&g=NSAg&rand=1207567998424


บุญชม ศรีสะอาด. (2533). การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ. วารสารการวิจัยทางการศึกษา, 20(2),  1-6.

ประชุม รอดประเสริฐ. (2539). นโยบายและการวางแผน หลักการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ:
 เนติกุลการพิมพ์.
 . (2543). นโยบายและการวางแผน หลักการและทฤษฎี (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ:  เนติกุลการพิมพ์.

ประยูร ศรีประสาธน์ และคณะ. (2532) ผลกระทบของการศึกษาเอกชนต่อสังคมไทย ในรายงาน
 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเวศ วะสี. (2550 ก). ประชาธิปไตยพหุอำนาจ. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
 
http://www.prawase.com/download.php?id=128&category=article&lang=th
 . (2550 ข). ศก.พอเพียงเยียวยา “โลก” กับรหัสพัฒนาใหม่. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน
 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.sufficiencyeconomy.org/show.php?Id=283
 . (2550 ค). การเรียนรู้ใหม่ไปให้พ้นวิกฤติแห่งยุค. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
 . (2551). บ้านเมืองจะพ้นวิกฤตเพราะจิตวิวัฒน์ (เท่านั้น). วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551,
 เข้าถึงได้จาก
http://www.prawase.com/article/136.pdf


ปรีชา บุญรอด และธีระวุฒิ สุวรรณไสวผล. (2542). รายงานการวิจัย มาตรการส่งเสริมและอุดหนุน
 การจัดการจัดการศึกษาของรัฐ: ข้อเสนอของโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิก.
 กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

ปรีชา เมธาวัสรภาคย์. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง สถาบันศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับภาระกิจทางการศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2535). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: สหมิตรออฟเซท.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์ และสักกรินทร์ นิยมศิลป์. (2542). รายงานผลการวิจัยการคอร์รัปชันในระบบราชการไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.         วันที่ค้นข้อมูล 18 มกราคม 2548, เข้าถึงได้จาก http://nccc.thaigov.net/nccc/document/ doc_ info/doc_info 5.pdf
 . (2544). ธุรกิจ รัฐ และคอร์รัปชัน. วันที่ค้นข้อมูล 18 มกราคม 2548, เข้าถึงได้จาก
 
http://nccc.thaigov.net/nccc/document/doc_info/doc_info5.pdf

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. (2545). คู่มือแนวทางการพัฒนางานจิตตาภิบาลของ
 โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: พี.ที.เอ. เบสท์ ซัพพลาย.

พงษ์เกษม สังวาลเพ็ชร. (2548). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้หลักธรรมคาทอลิก
 ในสถานศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 4. วิทยานิพนธ์การศึกษา
 มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พระสันตะปาปา ปีโอที่ 11. (2472). สมณลิขิตเรื่องการศึกษาอบรมคริสตธรรมของเยาวชน. ใน
 อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  (หน้า 278). กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.

พระสันตะปาปา เปาโลที่ 6. (2508). พระสมณกฤษฎีการ ว่าด้วยการแพร่ธรรมของฆราวาส. ใน
 เอกสารแห่งสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (หน้า 150-151). กรุงเทพฯ: คาทอลิก.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2543). จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพยง มนิราช. (2548). การบริหารและปกครองของชาวคริสต์. กาญจนบุรี: พรสวรรค์การพิมพ์.
 . (2549). การบริหารของพระศาสนจักรคาทอลิก. ราชบุรี: ธรรมรักษ์การพิมพ์.
 . (2550). คุณธรรมในสถานศึกษา. ราชบุรี: ธรรมรักษ์การพิมพ์.
 . (ม.ป.ป.). เล่าเรื่องการศึกษาคาทอลิกให้เพื่อนฟัง. ราชบุรี: ธรรมรักษ์การพิมพ์.

ภัสสร เอมโกษา. (2545). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนคาทอลิก.
 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ภารดามาร์ติน โกมลมาศ. (2549, 20 มีนาคม). อุปนายกสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย).
 สัมภาษณ์.

ภารดี อนันต์นาวี. (2551). หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: มนตรี.

มิเกล กาไรซาบาล (2539). การศึกษาคาทอลิกสู่สหัสวรรษที่สาม (สุมิตรา พงศ์ธร, แปล).
 กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.

ยงยุทธ ศักดิ์ชัยพานิชกุล. (2547). อนาคตสังคมไทยและทิศทางที่ควรเป็น. วารสารพัฒนา
 บริหารศาสตร์, 44(441), 147-166.

เยาวดี วิบูลย์ศรี. (2536). การประเมินโครงการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจัย
 การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รอบบินส์, เอส พี และแมรี่, ซี. (2546). การจัดการ (วิรัช สงวนวงศ์วาน, แปล). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน
 เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
 . (2548). พฤติกรรมองค์การ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, แปล). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน
 เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.

รังสรรค์ สุกันทา. (2551). การรู้สารสนเทศ (Information literacy): ขีดความสามารถที่จำเป็น
 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaliandfuture.gor/artidedetail.phpMartid_id=18


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. (2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
 หน้า 28.

รุ่ง แก้วแดง. (2543). การศึกษาคาทอลิกกับผู้นำการปฏิรูปการศึกษา. การศึกษาคาทอลิกใน
 ประเทศไทย, 31, 108-110.

โรเบิร์ต กอสเต. (2547). 2000 ปี แห่งการประกาศพระวรสาร. กรุงเทพฯ: สื่อมวลชนคาทอลิก
 ประเทศไทย.

ลาวัลย์ ก๊กเครือ. (2545). การจัดจริยศึกษาตามแนวปรัชญาการศึกษาคาทอลิกในโรงเรียนเอกชน
 คาทอลิกระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา              จริยศาสตร์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ลือชัย จันทร์โป๊. (2546). รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก
 ในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วรนารถ แสงมณี. (2544). องค์การและการจัดองค์การ. กรงเทพฯ: ระเบียงทองการพิมพ์.

วลัยพร ศุขสุศิลป์. (2540). สภาพและปัญหาการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก.
 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,
 มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิจิตร ศรีสอ้าน. (2543). การศึกษาแห่งชาติในอุดมคติ. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (บรรณาธิการ),
 ปฏิรูปการศึกษา แนวคิดและหลักการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
 (หน้า 24). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

วิทยากร เชียงกูล. (2550). สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/ 2550 “การแก้ปัญหาและการปฏิรูป
 การศึกษาไทยอย่างเป็นระบบองค์รวม”. กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.

วิภา เลค. (2526). ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของครูใหญ่
 โรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2545). การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษา และบทวิเคราะห์
 องค์การทางการศึกษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์.
 . (2546). การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์
 (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์.

วิโรจน์ เสียงไพเราะ. (2546). วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิวัฒน์ แพร่สิริ. (2542). วิวัฒนาการและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิวัฒน์ เลาหบุตร. (2540). ปรัชญาและนโยบายการจัดการเรียนการสอน ใน สถาบันการศึกษา
 คาทอลิกในสหัสวรรษที่สาม เพื่อให้เยาวชนเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 28, 80.

วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์. (ม.ป.ป. ก). บริหารอย่างไรองค์กรจึงอยู่รอดในยุคการค้าเสรี. กรุงเทพฯ:
 สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย).
 . (ม.ป.ป. ข). ผู้นำทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาคาทอลิก. กรุงเทพฯ: ฝ่ายการศึกษาคาทอลิกในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.
 . (2543). สถาบันการศึกษาคาทอลิกในสหัสวรรษที่ 3. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 30, 77.
 . (2546). การศึกษาคาทอลิกรับใช้ประเทศชาติเป็นเวลา 336 ปี. การศึกษาคาทอลิก
 ในประเทศไทย, 33,  71-72.
 . (2548). บริหารอย่างไรองค์กรจึงจะอยู่รอดในยุคการค้าเสรี. กรุงเทพฯ: จูนพับลิชชิ่ง.
 . (2549 ก). การศึกษาเพื่อชีวิต คุณธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 37, 159.
 . (2549 ข, 6 กุมภาพันธ์). เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย. สัมภาษณ์.

วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, บุญเรือน หมั้นทรัพย์ และปรีชา เมธาวัสรภาคย์. (2544). บทบาทการจัดการศึกษา
 เอกชนในเครือคาทอลิก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:
 สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย).

วุฒิชัย มูลศิลป์ และลดาวัลย์ พวงนิล. (2532). พัฒนาการของการศึกษาเอกชน ใน รายงานการวิจัย
 เรื่องประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาแห่งชาติ.

วุฒิเลิศ แห่ล้อม. (2549, 25 มกราคม). อุปสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่. สัมภาษณ์.

ศรีราชา เจริญพานิช, ชนิตา รักษ์พลเมือง, ธีระพันธุ์ พุทธิสวัสดิ์ และอรุณศรี เจริญพานิช. (2546).
 รายงานการวิจัย การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน.
 ม.ป.ท.

ศิริชัย ฟอนซิกา. (2549). โรงเรียนคาทอลิกในอุดมการณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภารกิจหลัก
 ในการเผยแพร่ความจริง ความดี และความงาม (The true, the good and the beautiful). 
 การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 37, 110.

ศิริชาญ เอียงผาสุก. (2549, 24 มีนาคม). อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ (รักษาการประมุข
 สังฆมณฑลนครสวรรค์). สัมภาษณ์.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย์, ลัทธิการ ศรีวะรมย์, และชวลิต
 ประภวานนท์. (2539). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.

ศุภรา พันธุ์ติยะ. (2543). ทิศทางการพัฒนา e-Thailand ในประเทศไทย, สู่ยุคสารสนเทศ ความรู้
 และการแข่งขันเสรี. วันที่ค้นข้อมูล 13 มกราคม 2548. เข้าถึงได้จาก
 
http://www.nectec.or.th/courseware/pdf-documents/e-thailand.pdf


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2548). ผลิตภัณฑ์. วันที่ค้นข้อมูล  17 มกราคม 2548, เข้าถึง
 ได้จาก
http://www.nanotec.or.th/products.php


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2551 ก). ดรรชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นที่ลดลงต่อเนื่อง: ผลต่อ
 ทิศทางการลงทุนในระยะข้างหน้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1935). วันที่ค้นข้อมูล                     1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.kasikornreserach.com
 . (2551 ข). ความเหลื่อมล้ำของรายได้...อุปสรรคต่อความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ
 (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2054). วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
 
http://www.kasikornreserarch.com


สแตลลา นิลเขต. (2546). กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิชาคำสอนและพระคัมภีร์ (Catholic
 activities). การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 34, 189-191.

สนานจิตร สุคนธทรัพย์. (2534). การวางแผนพัฒนาโรงเรียน หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 12).
 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย). (2539). ปรัชญา และนโยบายของการศึกษาคาทอลิก: มติและข้อเสนอแนะจากการประชุมและการสัมมนาประจำปี ระหว่างปี ค.ศ. 1969-1995 (หน้า 120).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
 . (2542). ถ้อยแถลง การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2542 ครั้งที่ 29 เรื่อง
 การศึกษาคาทอลิกกับการปฏิรูปการศึกษา. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 30, 232.
 . (2544 ก). ถ้อยแถลงของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการสัมมนา
 ครั้งที่ 31 หัวข้อ พันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ในบริบทของการปฎิรูปการศึกษา. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 32, 244.
 . (2544 ข). เอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาคาทอลิก, คุณลักษณะของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่พึงประสงค์. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 32, 147-151.
 . (2545 ก). การศึกษาคาทอลิกรับใช้ประเทศชาติเป็นเวลา 336 ปี. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 33, 66-70.
 . (2545 ข). มหกรรมการศึกษาคาทอลิก 336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย และ 50 ปี
 สำนักงานการศึกษาคาทอลิกสากล. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 33, 58-65.
 . (2545 ค). ปาฐกถาพิเศษ การเปิดงานมหกรรมการศึกษาคาทอลิก. การศึกษาคาทอลิก
 ในประเทศไทย, 33, 52 - 57.
 . (2546 ก). องค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษาคาทอลิก. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 34, 89-90.
 . (2546 ข). อนุสรณ์ 336 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย 50 ปี สำนักงานการศึกษาคาทอลิก
 สากล. กรุงเทพฯ: ซันพลินติ้ง.
 . (2548). ถ้อยแถลง การประชุมสัมมนา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2548 ของสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ครั้งที่ 35 เรื่อง วิกฤติศีลธรรม ท้าทายบทบาทการศึกษาคาทอลิก. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 36, 229.
 . (2550). ถ้อยแถลงของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการสัมมนา
 ครั้งที่ 37 หัวข้อ เรียนที่จะรัก และรักที่จะเรียนรู้. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย,        38,  251-252.


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2544). ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2544-2548). กรุงเทพฯ: สภาที่ปรึกษา
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย. (2543). ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร บรรพ 2
 ประชากรของพระเจ้า. กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย. (2543). ทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 20002
 ของพระศาสนจักรในประเทศไทย. วันที่ค้นข้อมูล 15 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
 
http://www.catholic.or.th/document/plan2/plan2.html
 . (2545). ทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช 2000 ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย สำหรับ ค.ศ. 2000-2010. วันที่ค้นข้อมูล 11 เมษายน 2551. เข้าถึงได้จาก http://www.catholic.or.th/article/plan2010.html


สภาสังคายนาวาติกันที่ 2. (1965). พระสมณกฤษฎีกา ว่าด้วย งานธรรมทูตแหง่พระศาสนจักร.
 ม.ป.ท.

สมเกียรติ ตรีนิกร. (2549). มนุษย์ ในความเชื่อศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก. การศึกษาคาทอลิก
 ในประเทศไทย, 37, 73-74.

สมชาย วงศ์สวัสดิ์. (2551). การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ครั้งที่ 1. วันที่ค้นข้อมูล 10 เมษายน
 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.moe.go.th/websm/news-online08.htm


สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก. (2520). โรงเรียนคาทอลิกขณะกำลังเข้าสู่สหัสวรรษที่สาม. ใน
 อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า 183). กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.
 . (2525). ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน: พยานยืนยันความเชื่อ. ใน
 อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า 92). กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.
 . (2531). มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก แนวทางเพื่อการพิจารณา
 ใคร่ครวญ และการฟื้นฟูขึ้นใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.
 . (2532). มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก แนวทางเพื่อการพิจารณา
 ใคร่ครวญ และการฟื้นฟูขึ้นใหม่. กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.
 . (2540). โรงเรียนคาทอลิกขณะกำลังเข้าสู่สหัสวรรษที่สาม. ใน อัตลักษณ์การศึกษา
 คาทอลิก (หน้า 169-171). กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.
 . (2545). นักบวชและพันธกิจในโรงเรียน. ใน อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
 (หน้า 188, 198). กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ.

สมณกระทรวงเพื่อการอบรมคาทอลิก. (2520). โรงเรียนคาทอลิก. นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.

สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2521). หลักเบื้องต้นของการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: อนงค์ศิลป์การพิมพ์.

สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน. (2546). รายงานคุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่.
 กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา.

สมยศ นาวีการ. (2525). การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สมหมายการพิมพ์.

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2542). รายงานการวิจัยเอกสาร เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.
 วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.onec.go.th


สมัคร สนุทรเวช. (2551). คำแถลงนโยบายรัฐบาล. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
 
http://www.thaigov.go.th


สวัสดิ์ สุคนธรังสี. (2520). โมเดลการวิจัย, กรณีตัวอย่างทางการบริหาร. วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์,
 45, 206.

สำนักงานข้อมูลและข่าวสารราชการ (ขสร.) สำนักนายกรัฐมนตรี. (2548). สถิติเรื่องร้องเรียนและ
 อุทธรณ์. วันที่ค้นข้อมูล 18 มกราคม 2548, เข้าถึงได้จาก
http://www.oic.go.th/ iwebstat/istatministry.asp.

สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2544). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. วันที่ค้นข้อมูล 17 มกราคม 2549, เข้าถึงได้จาก
http://www.nesdb.go.th/plan/data/SumPlan9Thai/menu.html
 . (2547 ก). โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง. วันที่ค้นข้อมูล
 25 มกราคม  2547, เข้าถึงได้จาก
http://brainbank.nesdb.go.th/
 . (2547 ข). ข่าวเศรษฐกิจและสังคม. วันที่ค้นข้อมูล 25 มกราคม 2547, เข้าถึงได้จาก
 
http://www.nesdb.go.th/newspressrelease/attachment/issue62.pdf
 . (2550). เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2550 เรื่อง ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 ในสังคมไทย. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.nesdb.go.th
 . (2551). รายงานภาวะสังคม. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2539). แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในอนาคต. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
 . (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
 . (2543). รายงานผลการวิจัยการศึกษาสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
 ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545 ก). รายงานการสังเคราะห์ผลการสำรวจ เรื่อง คนไทยคิดอย่างไรต่อการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์.
 . (2545 ข). แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559). กรุงเทพฯ: พริกหวานการฟฟิค.
 . (2546). รายงานการวิจัย การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
 . (2547). ในหลวงกับการศึกษาไทย. วันที่ค้นข้อมูล 16 พฤศจิกายน 2547, เข้าถึงได้จาก
http://www.onec.go.th/theking/k008.htm


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2546). การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
 . (2550). การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนโรงเรียนเอกชน (เพิ่มเติม). วันที่ค้นข้อมูล  1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.opec.go.th/support/declara_headstud22_02. pdf


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2547 ก). ข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทย ปี 2547. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
 . (2547 ข). รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสาม ปี 2547 และแนวโน้มปี 2547-2578.
 กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
 . (2547 ค). รายงานภาวะสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ.
 . (2547 ง). รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสาม ปี 2547 และแนวโน้มปี 2547-2578.
 กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP). (2550). รายงานการพัฒนาคนของประเทศ
 ไทย ปี 2550. กรุงเทพฯ: สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP).

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2549). รายงานประจำปี 2549.
 วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.mict.go.th/home/ 95ID32.html


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษานของรัฐบาล ครบรอบปีที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
 . (2549). สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2549. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
 . (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: วี.ทีซี.
 คอมมิวนิเคชั่น.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2547 ก). จำนวนและอัตราร้อยละของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต จำแนกตามแหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ตและกลุ่มอายุ ไตรมาส 1 พ.ศ.2547. วันที่ค้นข้อมูล 14 มกราคม 2548, เข้าถึงได้จาก  http://www.nso.go.th/nso/data/data23/ data23_15.html
 . (2547 ข). ประมาณการแนวโน้มภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2547 (กรกฎาคม พ.ศ. 2547). วันที่ค้นข้อมูล 9 มกราคม 2548, เข้าถึงได้จาก
http://www.nso.go.th/ lfs2004/050847lfs_anal47.html
 . (2547 ค). รายงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง เด็กและเยาวชนยากจนกับโอกาสทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักสถิติพยากรณ์.
 . (2550 ก). วัยรุ่นไทยกับการใช้มือถือ. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/serv_analyze.html
 . (2550 ข). สรุปผลที่สำคัญ การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 (ครัวเรือน) พ.ศ. 2550. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://service.nso. go.th/nso/nsopublish/service/survey/ict_hh.50.pdf

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554).
 กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2551). สรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน
 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaigov.go.th/index.aspx?pageid=467&parent=467& directory=1941&pagename=content20&directory2=2027


สุขุม กิจสงวน. (2548). ภาวะผู้นำผู้บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
 โรงเรียนเอชนสังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,         มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุดาพร สวนจิตต์. (2544). การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะของโรงเรียนคาทอลิกใน
 สังฆมณฑลราชบุรีตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (2545). ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บุ๊คลิ๊งค์.

สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์. (2522). ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:
 โอเดียนสโตร์.

สุมน อมรวิวัฒน์. (2542). คุณธรรมเป็นแก่นสารของการศึกษา. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (บรรณาธิการ), ความรู้คู่คุณธรรม (หน้า 253, 258). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรยุทธ์ จุลานนท์, พล.อ. (2549). ยุทธศาสตร์การทำงานด้านเด็กเยาวชนและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก http://www.childwatchthai.com


สุรศักดิ์ หลาบมาลา. (2551). การศึกษาทางเลือกในโรงเรียน. วารสารการศึกษาไทยม, 4(43), 23.

สุรัสวดี ราชกุลชัย. (2547). การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรางค์ ศรีสุระ. (2546). ปัญหาการวางแผนพัฒนาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี.
 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,
 มหาวิทยาลัยบูรพา.

เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ. (2550). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
 การเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เขตเหนือ. วิทยานิพนธ์
 การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เสน่ห์ แตงทอง. (2542). ภาพอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหน้า
 กรณีศึกษาที่โรงเรียนบ้านคลองตัน. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
 การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เสรี พงศ์พิศ. (2527). คาทอลิกกับสังคมไทย สี่ศตวรรษแห่งคุณค่าและบทเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2).
 กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.

เสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันต์ชัย. (2547). การปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ชุมชน พุทธ คริส อิสลาม. กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า.

อนันต์ เกตุวงศ์. (2541). หลักและเทคนิคการวางแผน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อนุชา ดำรงศักดิ์. (2539). การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อขวัญ
 ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี.
 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,
 มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อนุสรณ์ ไทยเดชา. (2549, 8 มิถุนายน). ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
 การศึกษาเอกชน. สัมภาษณ์.

อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2547). รายงานฉบับย่อ เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาค่าใช้จ่ายของ
 สถานศึกษาและผู้ปกครองภายหลังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล. ม.ป.ท.
อมรวิชช์ นาครทรรพ และจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์. (2548). เมื่อความทุกข์ไล่ล่าเด็ก: ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยภาคสนามกับคำถามที่ท้าทายในการเสริมสร้างสุขภาวะให้เด็กไทย. วันที่ค้นข้อมูล 10 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://www.childwatchthai.com/document/rjt-doc/lifeskill/No11.pdf


อมรินทร์ ตันติเมธ. (2548, 9-12 มกราคม). คนจน คือใคร?. ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 31.

อรวรรณ จันทร์ชลอ. (2550). การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
 สายสามัญในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อัจนา ไวความดี. (2549). สถานะประเทศ: ปลดล๊อกการเมือง ดันเศรษฐกิจ ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ
 50 เดือน. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://news.utcc.ac.th/content/ view


อัทธ์ พิศาลวานิช. (2549). สถานะประเทศ: ปลดล๊อกการเมือง ดันเศรษฐกิจ ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ
 50 เดือน. วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก
http://news.utcc.ac.th/content/
 view


อานันท์ ปรีชาวุฒิ. (2541). รายงานโครงการฝ่ายเงินกองทุน. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย,
 28, 313.

อำนวย ทะพิงแก. (2549, 25 มกราคม). อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ. สัมภาษณ์.

อำนวย ยุ่นประยงค์. (2542). การศึกษาเอกสารของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก: โรงเรียน
 คาทอลิกขณะกำลังเข้าสู่สหัสวรรษที่สาม. การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย, 29, 65.

อำรุง จันทวานิช. (2551). ข่าวย่อยสภา. วารสารการศึกษาไทย, 4(41), 41.

อุทัย ธรรมเตโช. (2531). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์.

อุทัย บุญประเสริฐ. (2516). ตัวแบบ หุ่นจำลอง แบบจำลองหรือโมเดล. วรสารครุศาสาตร์, 3, 31.
 . (2542). รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เอกชัย ชิณโคตร. (2549). วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลใน
 ทศวรรษหน้า. ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา,
 บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.


Anastasio, P. A. (1996). The recruitment, selection, and preparation of Catholic school principals in six dioceses in the United States. (January 1, 1996). In ETD Collection for Fordham University (Paper AAI9631019). Retrieved May 13, 2008, from http://fordham. bepress.com/dissertations/AAI9631019

Anthony, R. D. (1990). The evolution of the philosophy of Catholic schools: An analysis of recent church documents, 1929-1990 (January 1, 1990). In ETD Collection for Fordham University (Paper AAI9109229). Retrieved May 13, 2008, from http://fordham. bepress.com/dissertations/AAI9109229

Arthur, J. (1994). The ambiguities of catholic schooling, Westminster studies in education.  In     D. McLaughlin (Ed.), The catholic school: Paradoxes and challenges (pp. 148-149). Published Homebush, NSW: St. Paul.

Blue, M. B. (2004). Why parents choose private Christian schools (Doctoral dissertation,             La Sierra University. (2004). Abstract retrieved February 28, 2005, from http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview_all/3133524


Carr, K. M. (1995). Catholic elementary school leadership: A study of principals’ motivation,
 efficacy and satisfaction. In T. J. Hunt (Ed.), Doctoral dissertations on Catholic
 schools in the United States, 1988-1997 (p. 8). Washington: National Catholic
 Educational Association.

Child Watch Thailand. (2549). Child watch. Retrieved  May 13, 2008, from http://www. childwatchthai.com/book_cw48_49.htm

Congregation for Catholic Education. (1977). The Catholic school on the threshold of the third millennium. Italy: Rome. Retrieved May 13, 2008, from http://www.vatican.va/ roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/re_con_cctheduc_duc_27041998_school2000_en.html

Costet, R. (1996). L’evangelisation de la Thailande’ (des debuts jusquea 1910). Thailand:
 Translated into Thai by Sombat Thavorn.

Cusack, B. A. (1988). A study of the relationship between the diocesan bishop and catholic
 schools below the level of higher education in the U.S.: Canons 801-806 of the 1983
 code of canon Law. In T. J. Hunt (Ed.), Doctoral dissertations on Catholic schools
 in the United States, 1988-1997 (p. 19). Washington: National Catholic Educational
 Association.

David, A. D., & Stephen, P. R. (1988). Personnel/ human resource management. New Jersey:
 Prentice-Hall.

Dessler, G. (2004). Management, principles and practices for tomorrow’s leaders. New Jersey:
 Pearson Education.

Draft, R. L. (2003). Management (6th ed.). Australia: Thomson South-Western.

DuBrin, A. J. (1994). Essentials of management. New York, NY: South-Western College.
 . (1995). Leadership: Research findings, practice, and skills. Boston: Houghton
 Mifflin.

French, W. L., & Bell, C. H. (1990). Organizational development: Behavioral science interventions for organization improvement (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall International,

Gary, D. (2004). Management, principles and practices for tomorrow’s leaders. New Jersey:
 Pearson Education.

Good, C. V. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill Book.

Hartley, H. J. (1968). Educational planning-programming-budgeting, a systems approach.
 New York: Prentice-Hall.

Hausser, D. L. (1980) Comparison of different models for organizational analysis. In
 organizational assessment perspective on the measurement of organizational
 behavior and the quality of work life. New York: John Wiley & Son.

Helbling, M. J. (1992). The church leadership program: An analysis of student expectations
 and goal achievement, 1971-1991. In T. J. Hunt (Ed.), Doctoral dissertations
 on Catholic schools in the United States, 1988-1997 (p. 11). Washington: National
 Catholic Educational Association.

Hellriegel, D. J., & Slocum, W. J. (1989). Management (5th ed.). New York: Addison-Wesley.

Helm, C. M. (1989). Cultural and symbolic leadership in catholic elementary school: An
 ethnographic study. In T. J. Hunt (Ed.), Doctoral dissertations on Catholic schools in
 the United States, 1988-1997 (p. 11). Washington: National Catholic Educational
 Association.


Hicks, H. G. (1972). The management of organization: A systems and human recourse approach (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Holt, H. D. (1990). Management principles and practices. New Jersey: Prentice-Hall.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2001). Education administration: Theory, research, and practice  (6th ed.). New York: McGraw-Hill Book.

Kindred, A. R. (1980). Data systems and management: Introduction to systems analysis and design (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Kinichi, A., & Kreitner, R. (2003). Organizational behavior (5th ed.). Boston Burt Ridge, IL: McGraw Hill Irwin.

Koontz, H., & Weihrich, H. (1990). Essentials of management. New York, NY: McGraw-Hill.


Longman, C. (1981). Longman dictionary of contemporary English. England: Clay.

McLaughlin, D. (2000). The catholic school: Paradoxes and challenges. Published Homebush,  NSW: St. Paul.

Mescon, M. A., & Khedouri, F. (1985). Management, individual and organizational effectiveness
 (2nd ed.). New York: Harper & Row.

Michael, H. M., Michael, A., & Khedouri, F. (1985). Management, individual and organizational
 effectiveness (2nd ed.). New York: Harper & Row.

Nadler, D. A. (1980). Role of models in organizational assessment. In E. E., Lawler and S. E., Seashore (Eds.), Organizational assessment perspective on the measurement of
 organizational behavior and the quality of work life (pp. 72-90). New York: John Wiley & Son. 
 
O’Connor, R. B. (1990). The bishop as educator: Episcopal attitudes and actions toward
 catholic schooling in the archdiocese of San Antonio, Texas, 1874-1979. In
 T. J., Hunt (Ed.), Doctoral dissertations on Catholic schools in the United States,
 1988-1997 (p. 19). Washington: National Catholic Educational Association.

Phangrak, V. (1992). Catholic school enrollmen, a study on reasons why parents choose
 diocesan schools in the coastal area of Chonburi Province, Thailand. A Dissertation
 for the Doctoral degree of Education, University of California, Los Angeles.

Robbins, S. P. (1980). The administrative process (2nd ed.). London: Prentice-Hal.
 . (1998). Organizational behavior: Concepts, controversies, and applications. Upper Saddle, NJ: Allyn and Bacon.
Robbins, S. P. (2005). Organizational behavior. London: Prentice-Hal.
 . (2006). Management (4th ed.). Frenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (1999). Management (6th ed.). New Jersey: Practice-Hall.
 . (2003). Management. London: Prentice-Hal.

Robbins, S. P., Bergman, R., & Stagg, I., & Coulter, M. (2006). Management (4th ed.). Australia: Pearson Education Australia.

Rosales, G., & Arevalo, C. G. (1992). For all the peoples of Asia. Philippines: Coloration.
Semprevivo, P. C. (1976). System analysis: Definition, process and design. Worthington, OH, U.S.A.: Science Research Associates.

Simon, H. A. (1957). Administrative behavior, a study of decision-making processes in
 administrative organization (2nd ed.). New York: Macmillan.

Stoner, J. A. F., & Wankle, C. (1986). Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

The Sacred Congregation for Catholic Education. (1977). The catholic school. Retrieved May 13, 2008, from  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/ rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_en.html

Willer, D. (1976). Scientific sociology theory and method. New Jersey: Prentice-Hall.