Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทที่ 2 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จุดมุ่งหมาย   เพื่อให้ผู้เรียนมองพระเป็นเจ้าในมุมมอมใหม่  คือ  ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงพระทัยดี  และอยากใกล้ชิดพระองค์เหมือนลูกกับบิดา

ขั้นที่ 1  กิจกรรม

แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5 – 6  คน

ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันจัดงานวันพ่อ  รายละเอียดของงานมีอะไรบ้างให้แล้วแต่กลุ่มจะตกลงกัน

เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงทีละกลุ่ม  โดยสมมุติให้คนหนึ่งเป็นพ่อ  ที่เหลือเป็นลูก

หากมีเวลาไม่พอจะจับฉลากเลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์

ครูถามผู้เรียนว่า

ทำไมจึงจัดงานวันพ่อให้พ่อ  ?

พ่อมีความสำคัญอย่างไร  ?

พ่อจะรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกจัดงานวันพ่อให้  ?

สรุป   พ่อมีความสำคัญต่อลูกมาก  พอได้ยินคำว่าพ่อเราก็รู้สึกอบอุ่น  ปลอดภัย  เพราะโดยธรรมชาติแล้วพ่อเป็นหลักของ    ครอบครัว  เป็นผู้ปกป้องคุ้มภัยให้ครอบครัว  เราเรียกพ่อว่า  “พ่อบังเกิดเกล้า”

ขั้นที่ 3  คำสอน

          พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าจะเสนอภาพพระเจ้าที่ค่อนข้างเน้นหนักไปทางพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์  ทรงความยุติธรรม  ทรงอำนาจ  ทรงให้รางวัลคนดีทรงลงโทษคนชั่ว  ชาวอิสราแอลจึงยำเกรงพระเป็นเจ้ามาก  ไม่กล้าเอ่ยชื่อพระองค์  ไม่กล้าพูดกับพระองค์โดยตรง  ต้องพูดผ่านทางประกาศก  เช่นโมเสส  เป็นต้น  ไม่กล้ามองดูพระองค์เพราะเกรงว่าถ้าเห็นพระองค์แล้วจะต้องตาย

           แต่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่  พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่า  พระเป็นเจ้าทรงเป็นบิดาผู้พระทัยดี  เปี่ยมด้วยความรัก  มนุษย์ทุกคนคือลูกของพระองค์ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า  “มีพ่อคนไหนบ้างที่จะก้อนหินให้ลูกเมื่อลูกขอขนมปังหรือจะเอางูให้ลูกเมื่อลูกขอปลา............ในเมื่อพ่อ  (ที่เป็นมนุษย์)  ยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก  แล้วสาอะไรกับพระเป็นเจ้า  พระบิดาของท่านในสวรรค์  พระองค์มิยิ่งให้ของดีๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์ดอกรึ  ?”  (มธ. 7,9 -11)

           พระเยซูคริสต์ยังทรงแสดงว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงพระทัยดีโดยเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่อง  “ลูกล้างผลาญ”  ให้ฟังว่า  “เมื่อลูกล้างผลาญเดินมาแต่ไกล  บิดาแลเห็นก็มีความเมตตา  จึงวิ่งออกไปสวมกอด......แล้วสั่งคนใช้ว่ารีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้ลูกของเรา  ไปเอาแหวนมาสวมนิ้วมือให้  แล้วไปเอาลูกวัวตัวอ้วนๆ มาฆ่าเลี้ยงฉลองกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิด  เพราะลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาอีก  หายไปแล้วแต่กลับได้พบกันอีก”  (ลก. 15,20 – 24)  ภาพนี้ค่อยๆเปิดเผยพระธรรมชาติแท้ของพระเป็นเจ้าออกมาให้เราเห็น  คือ  “พระเป็นเจ้าทรงเป็นความรัก”  (1  ยน. 4,8)

           พระเยซูคริสต์จึงทรงสอนเราให้รักพระเป็นเจ้าว่า  “จงรักรพระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจของท่าน  ด้วยสุดความคิด  และด้วยสุดกำลังของท่าน”  (มก. 12,30)  นี่คือพระบัญญัติเอกและเป็นพระบัญญัติแม่ของพระบัญญัติอื่นๆทั้งหมด  พระเยซูคริสต์ทรงสอนบทภาวนาใหม่ให้เราใช้สวดต่อพระเป็นเจ้า  “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย  พระองค์สถิตในสวรรค์  พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ  พระอาณาจักรจงมาถึง  น้ำพระทัยจงเป็นไปในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์..........”  เป็นบทภาวนาของลูกต่อพระบิดาในสวรรค์  แล้วพระบิดาจะมิทรงฟังและโปรดตามที่เราขอหรือ  ?

           เมื่อพระเป็นเจ้าทรงเป็นบิดา  เราทุกคนก็เป็นลูกของพระองค์  เรารักพ่อของเราอย่างไรเราก็ต้องแสดงความรักพระเป็นเจ้าอย่างนั้น  ในชีวิตจริงของเราเราช่วยพ่อของเราทำงาน  เราปรนนิบัติพ่อของเรา  เช่น  หาน้ำมาให้ดื่ม  หยิบเสื้อผ้ามาให้ใส่  ช่วยพัดให้คลายร้อน  ช่วยบีบนวดให้คลายเมื่อย  ช่วยเป็นเพื่อนคุยกันให้หายเหงา  ฯลฯ  เราจงทำกับพระเป็นเจ้าพระบิดาของเราเช่นเดียวกัน  คือปรนนิบัติ  เช่น  ไปวัดร่วมมิสซา  ทำบุญให้ทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  คุยกับพระองค์  โดยการสวดภาวนา  เป็นต้น

ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

ข้อควรทำ   1.  ในเมื่อพ่อที่เป็นมนุษย์ยังรู้จักรให้ของดีๆ แก่ลูก  แล้วสาอะไรกับกับบิดาของท่านในสวรรค์  พระองค์มิยิ่งให้ของดีๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์ดอกรึ  ?  “(มธ. 7,11)
                 2.  “พระเป็นเจ้าทรงเป็นความรัก”  (1 ยน. 4,8)
                 3.  เราแสดงความรักต่อพระเป็นเจ้าพระบิดาของเราโดยถือตามพระบัญญัติ  เช่น  ไปวัดร่วมมิสซา  ทำบุญทำทาน  ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  คุยกับพระองค์ด้วยการสวดภาวนา

กิจกรรม       ร้องเพลง  “ข้าแต่พระพระบิดา”                                                                                                                                    

                         ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

                          พระองค์สถิตในสวรรค์

                          พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

                          พระอาณาจักรจงมาถึง

                          ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย

                           ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

                                      ขอประทานอาหารประจำวัน

                                       แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

                                       โปรดยกโทษข้าพระเจ้า

                                       เหมือนข้าพเจ้ายกให้ผู้อื่น

                                       อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกประจญ

                                        แต่โปรดช่วยให้พ้นภัย อาแมน.

       ไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์โดยชวนเพื่อนๆ ไปด้วย

การบ้าน     ประดิษฐ์อักษร  “พระบิดา”  ตัวใหญ่ๆ  ระบายสีให้สวยงาม