หน้าแถวและแนวทาง 24.ความกตัญญูรู้คุณ

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 24471

ความกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณ

ความหมาย  รู้อุปการะที่ท่านทำให้  การรู้คุณ  การตอบแทนพระคุณ 
ข้อคิด   “จงจำไว้ว่า การให้ เป็นเหตุให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับ”
   “อยู่บ้านท่าน อย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควาย ให้ลูกท่านเล่น”
   “อย่าร่ำร้องสิ่งใดจากสังคม โดยที่คุณยังไม่ได้เป็นผู้ให้”
   “พึงจำไว้ว่า  ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองแต่ผู้เดียว จงมีจิตใจ
           ที่สำนึกบุญคุณ และอย่าชักช้าที่จะแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือเรา”
ประโยชน์ของการมีความกตัญญูรู้คุณ 
    1.ชีวิตเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
    2.รู้จักการแบ่งปัน  การให้  การตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ
    3.เป็นทีรัก และเชื่อถือของคนอื่น
    4.ชีวิตมีความสุข  ความยินดี

โทษของการไม่มีความกตัญญู  
     1.กลายเป็นคนเนรคุณ  มีความอกตัญญู  ชีวิตและหน้าที่การงานล้มเหลว
     2.ไม่เป็นเชื่อถือของคนทั่วไป
     3.ชีวิตไม่มีความสุข

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
         “ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดา มารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก” ( อฟ 6 : 1 – 3 )

        “ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา โดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา” ( 1 ทธ 5 : 4 )

บทความ  ความสำนึกในบุญคุณ

             คนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้ จำต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งในด้านกำลังกายกำลังทรัพย์ กำลังความคิดและอื่นๆ หากได้รับอุปการะจากผู้ใด  ก็เรียกผู้นั้นว่า “ผู้มีบุญคุณ” หรือ”ผู้มีพระคุณ” ผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะแก่เราก็ไม่พึงลืมบุญคุณของผู้นั้น

             ผู้ไม่ลืมอุปการะที่ผู้อื่นมีแก่ตน ย่อมเป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ สรรเสริญและไมตรี  แต่ผู้ใดไม่รู้บุญคุณของผู้อื่น หรือลบหลู่บุญคุณของผู้มีอุปการะ ผู้นั้นจะเป็นผู้ต่ำต้อย ทำความดีไม่ขึ้นแม้จะพยายามขวนขวายอย่างไร  ก็มักมีอันเป็นไปต่าง ๆ เรียกว่า ทำดีไม่ขึ้น เป็นคนอาภัพอยู่ตลอดกาล  การลบหลู่บุญคุณของผู้มีพระคุณนี้ เรียกว่า “เนรคุณ” การเนรคุณเป็นตัวกาลกิณี จะคอยดึงให้คนเนรคุณตกต่ำ ไม่มีโอกาสจะมีความสุขได้ในชีวิต

              จริยศึกษาที่เป็นหลักประกันซึ่งทุกคนควรลงมือทำให้เป็นแบบฉบับแก่เยาวชนนั้น ไม่มีข้อใดยิ่งไปกว่า การแสดงความกตัญญูรู้คุณคน ความวุ่นวายยุ่งยากต่าง ๆ ที่เกิดอยู่ในขณะนี้เพราะขาดกตัญญู ความเป็นผู้รู้คุณคนนั้นเอง  ขาดกตัญญูแล้วอย่าหวังเลยว่าจะแก้ไขอะไร ๆ ได้  ลูกรู้คุณพ่อแม่ จึงเคารพเชื่อฟังพ่อแม่  น้องรู้คุณพี่ จึงรักและนับถือเชื่อฟังพี่  ประชาราษฎร์รู้คุณพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ จึงเคารพสักการะ  และพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์
               “กตัญญูรู้คุณคนแล้วตอบแทน  คือ สัญญลักษณ์ของคนดีแท้”

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
+ ให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณเสมอ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725