หน้าแถวและแนวทาง 10 ความพอดี

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 10512

row10.jpgความพอดี
ความหมาย ควรแก่ความต้องการ เต็มตามต้องการ เหมาะเจาะ เท่าที่ต้องการ เต็ม ควร ถูก ชอบ
ข้อคิด “จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น เพราะคุณไม่อาจมีชีวิตยาวนาน เพียงพอที่จะทำสิ่งเหล่านั้น ทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง”
“ในขณะที่กำลังแสวงหาความสุขอันใหญ่หลวงนั้น อย่ามองข้ามความเบิกบาน เล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิต”


ประโยชน์จากการมีความพอดี  
1.ชีวิตและหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า
2.ทำให้เราไม่เห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันในสิ่งที่เรายังไม่จำเป็นแก่คนอื่นก่อน
3.ชีวิตมีความสุข  สดชื่น
4.สังคมอยู่รวมกันอย่างราบรื่น มีสันติ

โทษของการไม่รู้จักความพอดี  
1.ชีวิตและหน้าที่การงานอาจล้มเหลว
2.เกิดความเห็นแก่ตัว  แก่งแย่งชิงดีกัน
3.กลายเป็นคนโลภมาก ไม่รู้จักพอ เป็นคนทะเยอทะยาน
4.มีความอิจฉาริษยา  ชีวิตไม่มีความสุข  ไม่สงบ
5.สังคมวุ่นวาย  ขาดสันติ

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนชอบธรรมมี ก็ดีกว่า ความอุดมสมบูรณ์ของคนอธรรมเป็นอันมาก”   ( สดด 37 : 16 )

 “เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ ได้ฉันนั้น แต้ถาเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด” ( 1 ทธ 6 : 7 – 8 )

บทความ  ความพอดี
  ทุกสิ่งทุกอย่าง   ถ้าขาดความพอดีแล้ว   มักเกิดผลเสียหายหลายอย่าง   รับประทานอาหารมากเกินไปก็อึดอัด ทำให้ท้องเสียท้องเฟ้อ ร้บประทานน้อยเกินไป ก็ทำให้หิวกรุะวนกระวายไม่เป็นอันประกอบการงาน  เที่ยวเตร่มากเกินไป  ก็ทำให้เสียงานเสียการ  เสียเวลาทำมาหากินและมักมีเรื่องบ่อย ๆ  ไม่พักผ่อน  ก็ขาดความสดชื่น ความคิดไม่ปลอดโปร่ง พูดมากเกินไปก็เพ้อเจ้อ  ไร้สาระ 
พูดน้อยเกินไปก็กลายเป็นคนถือตัว ขาดเพื่อนฝูง ใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะไปก็ทำให้ยากจนตั้งตัวได้ยาก  ตระหนี่เหนียวแน่นเกินไป  ก็อดอยากปากแห้ง  ขาดความสุข  ความสะดวกสบาย
  ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเป็นอยู่   การสังคม   เที่ยวเตร่หาความสำราญ  คบเพื่อนฝูงและอื่น ๆ ถ้าไม่ทำให้พอดี ย่อมเสียหายทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนถึงเรื่องทางสายกลางไว้เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม  พอเหมาะพอดี  ตามควรแก่ฐานะความเป็นอยู่ หากพยายามดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลางนี้ได้  ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐ

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
   + ให้ผู้เรียน รู้จักพอใจในสิ่งที่เราเป็น และเรามีอยู่
   + ให้ผู้เรียน รู้ถึงสถานภาพของตัวเอง ไม่คิดใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนผู้อื่น
   + ฝึกให้ไม่เป็นคนทะเยอทะยาน มองโลกด้วยความเป็นจริง

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725