Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
พระเจ้าประทับอยู่ในตัวบุคคล
         การสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ มองเห็นพระเจ้าในตัวบุคคลนั้น เราสามารถใช้การอวยพรหรือคำ  อวยพรแก่กันและกัน เช่น ขอพระเจ้าอวยพร ขอพระเจ้าคุ้มครอง ฯลฯ ซึ่งสามารถทำได้ทุกคนและ    ทุกเวลา พ่อแม่ให้พรลูก ลูกขอพรให้พ่อแม่ ครูอวยพรให้ลูกศิษย์ ลูกศิษย์ขอพรให้ครู เพื่อนอวยพรเพื่อน ฯลฯ
          เด็กๆ ที่กำลังเรียนรู้เรื่องพระบัญญัติและเรื่องความสุขแท้จริงนั้นเป็นโอกาสดีที่ครูจะยกตัวอย่างบุคคลที่ดำเนินชีวิตอย่างดีตามหลักคำสอนนั้นๆ ชีวิตของคนดีทำให้เด็กมองเห็นพระเจ้าในตัวของบุคคลนั้น

           อีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถสร้างจิตสำนึกนี้ได้ดีก็คือ การสอนเด็กๆ ให้ภาวนาให้ผู้อื่น บุคคลที่กำลังเดือดร้อน บุคคลที่กำลังมีความต้องการคำภาวนาในโอกาสต่างๆ ในการภาวนาเพื่อมวลชน      เราอาจจะบอกเด็กๆ ว่าวันนี้เราคิดถึงใครเป็นพิเศษไหม ถ้าคิดถึงให้เราสวดภาวนาเพื่อคนๆนั้น หรือวันนี้มีใครไม่สบายหรือเปล่า ถ้ามีให้เราภาวนาให้ หรือมีการสอบ การแข่งขันกีฬา เราสามารถชวนเด็กๆสวดในทุกโอกาส ทั้งยามสุขและยามทุกข์