Black Ribbon

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

catholic multimedia

การภาวนา

หมวดหมู่รอง

การภาวนา พระเจ้าทรงประทับอยู่ในทุกสิ่ง
เอกสารประกอบการอบรมครูคำสอน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
การภาวนา เรียนรู้จากชีวิตของพระเยซูเจ้า
เอกสารประกอบการอบรมครูคำสอน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
การภาวนาตามประเพณีของคาทอลิก (Traditional Prayers)
เอกสารประกอบการอบรมครูคำสอน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
อิริยาบถในการภาวนา
เอกสารประกอบการอบรมครูคำสอน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
การภาวนาโดยการใช้ศิลปะและรูปภาพ
เอกสารประกอบการอบรมครูคำสอน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
การภาวนาโดยการใช้ดนตรีและบทเพลง
เอกสารประกอบการอบรมครูคำสอน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
ความหมาย รูปแบบ วิธีการ ตัวอย่างการภาวนา
บทความ เรื่องสั้น บทเรียน เกี่ยวกับสายประคำ