ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การแข่งขันพระคัมภีร์ "Bible Contest #16" พระวรสาร น.มัทธิว
การแข่งขันพระคัมภีร์ "Bible Contest #16" พระวรสาร น.มัทธิว

           วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017 แผนกพระคัมภีร์ ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการแข่งขันพระคัมภีร์ "ไบเบิ้ลคอนเทสต์" ครั้งที่ 16 พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสันบสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
:::: ผลการแข่งขัน :::::

             โครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” ในปีนี้ กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” ดำเนินการจัดงาน โดยศูนย์  คริสตศาสนธรรม ราชบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    1. เพื่อสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนให้ร่วมมือกับครูคำสอนและครูคาทอลิกใช้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา เป็นพื้นฐานของการอบรมตลอดปีการศึกษา 2560
    2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนทั้งที่เป็นคริสตชนและนักเรียนต่างความเชื่อ ได้เรียนรู้จักคำสอนและชีวิตของพระเยซูเจ้าผ่านทางพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
    3. เพื่อให้คุณครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาพระวาจาพระเจ้าและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้มากยิ่งขึ้น

    สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ประเภทด้วยกัน ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล : อ.1-3
การประกวดเล่าเรื่องราวบทเทศน์บนภูเขา “ความสุขแท้จริง” (มธ. 5:1-10)

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน ดำเนินวิทยา             
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน วีรศิลป์
รางวัลชมเชย โรงเรียน อนุชนศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น : ป.1-3
การแข่งขันตอบคำถามพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน วีรศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน นารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน นารีวิทยา
รางวัลชมเชย โรงเรียน เรืองวิทย์พระหฤทัย

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย : ป.4-6
การแข่งขันตอบแฟนพันธุ์แท้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียน ดำเนินวิทยา         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน เรืองวิทย์พระหฤทัย และ  โรงเรียน นารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน วันทามารีอา ราชบุรี        
รางวัลชมเชย  โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : ม.1-3
การประกวดขับร้องเพลงหมู่
รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียน เทพวิทยา          
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน วังตาลวิทยา        
รางวัลชมเชย  โรงเรียน นารีวิทยา


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา : ม.4-6 และอาชีวะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีชอล์ค หัวข้อ “อุปมาของพระเยซูเจ้าที่ฉันประทับใจ”
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน ดรุณาราชบุรี           
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน นารีวิทยา ทีมที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย ทีมที่ 1        
รางวัลชมเชย โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย ทีมที่ 2


    งาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็น ครั้งที่ 16      ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่น่ารัก จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑล โดยในปีนี้  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 11 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมงาน รวมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 220 คน

 

เนื้อหาและบทเรียน