Black Ribbon

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

catholic multimedia

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

46.  ความสำคัญของเงินในชีวิตพระวาจาคือยาวิเศษ 46.  ความสำคัญของเงินในชีวิต
ถาม : คนสมัยนี้ถือว่าเงินคือพระเจ้า แล้วเราควรทำอย่างไร
ตอบ : พระเจ้ามีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น..อย่ายึดติด...อย่าหลง...ของของซีซ่าร์จงคืนให้ซีซ่าร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด
           1. “บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้า คือความมั่งคั่ง เกียรติ และชีวิต”(สุภาษิต 22:4)
          2. “อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้”(สุภาษิต 23:4)
          3. “เพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิตย์ และมงกุฎทนอยู่ได้ชั่วชาติพันธุ์หรือ”(สุภาษิต 27:24)
          4. “อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์”(โรม 12:2)
          5. “คนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลอง ติดกับดักและตกลงไปในตัณหาชั่วร้ายโง่เขลามากมาย ซึ่งทำให้มนุษย์จมลงสู่ความพินาศย่อยยับ ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมาก”(1 ทิโมธี 6:9-10)
          6. “อย่าให้ความโลภทรัพย์สินเงินทองครอบงำชีวิตของท่าน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี พระเจ้าตรัสว่า เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า”(ฮีบรู 13:5)