Black Ribbon

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

catholic multimedia

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

row11.jpgการตรงต่อเวลา
ความหมาย  การถือตามกำหนดเวลา  สำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อคิด /คำคม  “จงเป็นคนตรงต่อเวลา  และเรียกร้องให้คนอื่นตรงต่อเวลาด้วย”
สำนวน   “เวลาเป็นเงิน เป็นทอง” 
             “เวลาและวารี มิรอรีต่อผู้ใด”


ประโยชน์ของการตรงต่อเวลา  
     1.ทำให้เรามีนิสัยขยันขันแข็ง เอาการเอางานอย่างจริงจัง
     2.ฝึกให้เราเป็นคนกระตือรือร้น มี่ชีวิตชีวา
     3.ทำให้เรามีความซื่อตรงต่อตัวเอง รักษาเกียรติยศของตนเอง
     4.ทำให้เราทำงานได้สะดวก รวดเร็ว เรียบร้อยและมีผลดี
     5.หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ ชีวิตก้าวหน้า
     6.สามารถกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจะกระทำได้ในแต่ละวันทำให้ชีวิตมีระเบียบ และมีวินัยกับตนเอง
     7.เป็นที่เชื่อถือ และไว้ใจของคนอื่น

โทษของการไม่ตรงต่อเวลา  
     1.กลายเป็นคนเกียจคร้าน คอยหาสาเหตุหลีกเลี่ยงงาน
     2.เป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง
     3.กิจกรรมหรือการงาน และชีวิตยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ
     4.กลายเป็นคนไม่ซื่อตรงต่อตนเอง
     5.ทำให้ผิดนัด  กิจกรรมหรืองานเกิดความเสียหาย
     6.ไม่เป็นที่เชื่อถือของคนอื่น

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดี  เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว  เราก็จะเก็บ  เกี่ยวในเวลาอันสมควร”  ( กท 6 : 9 )

บทความ  ตรงต่อเวลา
  การตรงต่อเวลา  เป็นหัวใจของกิจการทั้งปวง  ยิ่งในวงธุรกิจใหญ่ ๆ การผิดเวลา  มีผลให้เกิดความเสียหายใหญ่โต เฉพาะบุคคลแต่ละคน  การตรงต่อเวลา เป็นเครื่องแสดงนิสัยใจคอ  คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน  มีระเบียบ  ไว้เนื้อเชื่อใจได้ 

  ท่านหญิงพูนพิศมัย  ดิสกุล      ทรงเล่าถึงเสด็จพ่อของท่านในหนังสือชีวิตและงานของ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตอนหนึ่งว่า  “การตรงต่อเวลาอย่างหนึ่ง ท่านทรงถือมาก ว่า ผู้ใดไม่ถือเวลาเป็นสำคัญ  ผู้นั้นเป็นคนไม่มีหลัก  เชื่อถือไม่ได้”   คตินี้สำคัญนัก   และควรใส่ใจอย่าง่ยิ่ง  การฝึกตนให้เป็นคนตรงต่อเวลา   เป็นทางแห่งความสำเร็จและความก้าวหน้า   ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตและเป็นคนสำคัญนั้น ไม่ใช่เป็นได้โดยการยกย่องหรือโดยการสืบตระกูล  ตัวเองต้องปฏิบัติตนให้มีระเบียบ  การฝึกตนให้ตรงต่อเวลา เป็นวิธีการฝึกระเบียบอย่างดียิ่ง วันหนึ่ง ๆ ท่านเคยมีกำหนดเวลา กิน  นอน  ทำงาน  หรือเปล่า  และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหรือเปล่า  หากคำตอบของท่านว่า “ไม่” นั่นแสดงว่า  ท่านยังห่างไกลกับความสำเร็จมากนัก                   
                                                                 
การหัดให้เป็นคนตรงต่อเวลานับเป็นคุณสมบัติดีเลิศประจำตัวอย่างหนึ่ง

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
+ ให้ผู้เรียนรู้จักจัดเวลาให้พอเหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบของชีวิต
+ ฝึกให้เป็นคนรู้จักเผื่อหรือกำหนดเวลาไว้ สำหรับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ
+ เมื่อมีการนัดหมายกับใคร ควรมาก่อนกำหนดเวลา
+ เมื่อมีการกำหนดเวลาในการกิจกรรมต่าง ๆ ควรทำให้เสร็จก่อนเวลา