พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลา (ยน.20:11-18)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 306

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลา
(ยน.
20:11-18) 

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ