คำอธิษฐานของพระเยซูเจ้า (ยน.17:1-26)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 277

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
คำอธิษฐานของพระเยซูเจ้า
(ยน
. 17:1-26)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ