การเจิมที่เบธานี(ยน.12:1-11)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 552

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
การเจิมที่เบธานี
(ยน
. 12:1-11)

  1. กิจกรรม

ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเรื่อง “การเจิม” ว่าคริสตชนจะต้องผ่านการเจิมใดศีลศักดิ์สิทธิ์ใดบ้าง (ศีลล้างบาป        ศีลกำลัง ศีลบรรพชา และศีลเจิมคนไข้) บางคนอาจได้รับศีลใดศีลหนึ่งตามบทบาทหน้าที่คริสตชน

  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ