พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด (ยน.9:1-41)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 542

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด
(ยน
. 9:1-41)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ