พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส (ยน. 3:1-21)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 897

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
(ยน.
3:1-21)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ