47. การแสวงหาพระเจ้า

47.  การแสวงหาพระเจ้าพระวาจาคือยาวิเศษ 47.  การแสวงหาพระเจ้า
ถาม : ครอบครัวของเราอยากรู้จักพระเจ้า ทำอย่างไรดี
ตอบ : ไม่ยาก...พากันเข้าวัดในวันอาทิตย์นี้เลย และอ่านพระคัมภีร์พร้อมๆกัน
          1. “เรือนนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญาและสถาปนามันไว้ด้วยความเข้าใจ โดยความรู้บรรดาก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่ง ล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิ้น”(สุภาษิต 24:3-4)
          2. “จงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลาย จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด”(ยากอบ 4:8)
          3. “แต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จงยินดีและชื่นชมในพระองค์ ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น จงพูดเสมอว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่”(สดุดี 70:4)
          4. “ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม”(มัทธิว 5:6)
          5. “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด ท่านปรารถนาน้ำนมบริสุทธิ์ฝ่ายจิตใจ เพื่อน้ำนมจะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปรับความรอดพ้น”(1 เปโตร 2:2)
          6. “ขอพระวาจาของพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ในท่านอย่างเต็มเปี่ยม จงสอนและตักเตือนกันด้วยปรีชาญาณ จงขอบพระคุณพระเจ้าโดยการขับร้องบทเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากใจจริง”(โคโลสี 3:16)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725