41. ความสุขแท้

41. ความสุขแท้พระวาจาคือยาวิเศษ 41.  ความสุขแท้
ถาม : รู้ดีว่าเงินไม่สามารถนำความสุขแท้มาให้ แต่จะทำอย่างไรให้มีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้
ตอบ : อยู่กับสิ่งที่มี อย่าคิดถึงแต่สิ่งที่ขาด สิ่ง “จำเป็น” ในชีวิตมีไม่มาก แต่ “ความต้องการ” ซิที่มีมากจนหาเท่าไรก็ไม่พอ
          1. “ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินเลย ที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกิน และถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั้นไม่มีสนิมหรือขมวนกัดกิน และขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไม่ได้ เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั้นด้วย”(มัทธิว 6:19-20)
          2. “ความเคารพรักพระเจ้านำผลกำไรมหาศาลมาให้เฉพาะแก่ผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมีเท่านั้น เราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลก และเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้ ตราบใดที่มีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม เราก็พอใจแล้ว”(1 ทิโมธี 6:6-8)

         3. “อย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไร อย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร...จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้ เพราะฉะนั้น”

        4. “จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวันชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและแมลงขมวนไม่ทำลาย เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั้นด้วย”(ลูกา 12:32-34)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725