ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องการภาวนาพระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องการภาวนา
        คำสอนของพระเยซูเจ้าเรื่องการภาวนา สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์การภาวนาของพระองค์เอง    เราศึกษาการภาวนาของพระองค์ดังนี้
- ภาวนาด้วยความจริงใจจากหัวใจอย่างแท้จริง : พระเยซูเจ้าทรงไม่เห็นด้วยกับการภาวนาแบบเคยชินหรือการใช้คำภาวนาที่ยืดยาวสวยงามแต่ไม่ได้มาจากใจจริง คำภาวนาเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลย แต่คำภาวนาซื่อๆ ที่ออกมาจากใจจริงเป็นคำภาวนาที่พระเจ้าทรงรับฟัง   (มธ 6:7-8; 7:21)
- ภาวนาโดยไม่โอ้อวดหรือเอาหน้า : พระเยซูเจ้าทรงตำหนิคนที่ชอบสวดภาวนาเพื่อให้คนอื่นเห็น พระองค์ทรงสอนให้ภาวนาแบบส่วนตัวภาวนาเงียบๆ ในห้อง(มธ 6:5-6)
- ภาวนาด้วยความสัตย์จริงและสุภาพถ่อมตน : พระเยซูเจ้าทรงวิพากษ์วิจารณ์คนที่ภาวนาโดยยกตัวเองว่าเป็นคนดี ภาวนาเพื่อโอ้อวดตนเอง แต่พระองค์ปรารถนาให้เราภาวนาด้วยใจที่สุภาพตามตัวอย่างของคนเก็บภาษีที่พระองค์ทรงเล่าในลูกา 18:9-14
- ให้ดำเนินชีวิตตามคำภาวนา : พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้คนที่ภาวนา จะต้องมีชีวิตที่     งดงามด้วย ไม่ใช่ภาวนาแต่ปากแต่ความประพฤติไม่ดี เช่น ไม่มีความยุติธรรมต่อคนอื่น กดขี่   ข่มเหงคนยากไร้และคนที่อ่อนแอกว่า(ลก 20:45-47)
- ภาวนาอย่างสม่ำเสมอ : ตัวอย่างของเพื่อนบ้านที่สร้างความรำคาญ และหญิงม่ายกับผู้พิพากษาในลูกา 11:5-13; 18:1-8
- ภาวนาด้วยความมั่นใจ : พระเจ้าทรงรับฟังและตอบคำภาวนาของเราอย่างแน่นอน แม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับใจของเรา

เนื้อหาและบทเรียน