Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทที่ 10
พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพระตรีเอกภาพ เคารพรัก และสรรเสริญ พระองค์ในชีวิตประจำวัน

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

 ครูสอนนักเรียน
  - ให้ทำ “สำคัญมหากางเขน” อย่างถูกต้อง และศรัทธา
  - ให้นักเรียนทำ “สำคัญมหากางเขน” พร้อมกัน
  - ให้นักเรียนทำ “สำคัญมหากางเขน” ทีละคน

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

ครูถามนักเรียนว่า
 “สำคัญมหากางเขน”หมายถึงอะไร?
 เราทำ”สำคัญมหากางเขน”เมื่อไร?
 ทำไมจึงว่า “สำคัญมหากางเขน” เป็นเครื่องหมายของคริสตชน?
สรุป เมื่อเราทำ “สำคัญมหากางเขน” เราก็แสดงความเชื่อของเราต่อพระตรีเอกภาพ คือ พระบิดา
พระบุตร และพระจิต ซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว

ขั้นที่ 3 คำสอน

 1. หลักประการแรกของการเป็นคริสตชน คือ ความเชื่อในพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด พระผู้สร้างสรรพสิ่ง พระองค์เป็นจิตและสถิตนิรันดร พระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จักในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่า โดยทรงสร้างสรรพสิ่ง ทรงรวบรวมชาติอีสราแอลให้เป็นปึกแผ่น และทรงสัญญาจะส่งพระผู้ไถ่มาไถ่กู้มนุษย์

 2. พระเยซูคริสต์ได้ทรงเผยแสดงพระองค์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าพระบิดา “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยน.10,30) นอกจากนั้น ขณะที่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์น บัปติสต์ที่แม่น้ำจอร์แดนก็เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือ “ท้องฟ้าเปิดออก พระจิตเสด็จลงมาเหนือพระองค์เป็นรูปนกพิราบ และมีเสียง (พระบิดา) ดังมาจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจท่านมาก” (ลก,3,21-22) ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงพระตรีเอกภาพ คือ พระบิดา พระบุตรและพระจิต ซึ่งเป็นข้อความเชื่อของเราคริสตชน และเราก็แสดงความเชื้อนี้ทุกครั้งเมื่อเราทำ “สำคัญมหากางเขน”

 3. พระตรีเอกภาพ คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิตนี้ พระศาสนาจักรสอนว่า เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว แต่เป็นสามพระบุคคลต่างกัน เราเรียกคำสอนนี้ว่า “ธรรมล้ำลึก” คือเป็นข้อคำสอนที่เรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะเกินสติปัญญาของเรา แต่เราเชื้อเพราะพระเยซูคริสต์ทรงสอนเรา พระองค์ทรงสอนแต่ความจริงเท่านั้น เพราะ “พระองค์ไม่รู้จักหลงและไม่รู้จักหลอกลวง”

 4. เราจงสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้าโปรดให้เรามีความเชื่อในพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตรและพระจิตยิ่งทียิ่งมากขึ้น เพราะมีแต่พระเป็นเท่านั้นที่จะประทานความเชื้อเช่นนี้แก่เราได้ และในเวลาเดียวกันเราก็จงตั้งใจปฏิบัติความเชื้อนี้โดยทำ “สำคัญมหากางเขน” บ่อย ๆ อย่างดีและศรัทธา เป็นการยืนยันความเชื้อของเรา และเป็นการประกาศความเชื้อนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วย

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
1. เมื่อทำ “สำคัญมหากางเขน” เราระลึกถึงอะไร?
 ตอบ  เมื่อทำ “สำคัญมหากางเขน” เราระลึกถึงพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ซึ่งเป็นหลักความเชื้อของเราคริสตชน

  2.เรารู้จักพระบิดา พระบุตร และพระจิตได้อย่างไร?
ตอบ  เรารู้จักพระบิดา พระบุตร และพระจิต จากคำสอนของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์

  3. เราแสดงความเชื้อของเราในพระตรีเอกภาพอย่างไร?
   ตอบ  เราแสดงความเชื้อของเราในพระตรีเอกภาพโดยการสวดภาวนาและทำ “สำคัญมหากางเขน” บ่อย ๆ อย่างดีและศรัทธา

ข. กิจกรรม
เล่นเกม “ฉันรักเธอ”
- เลือกอาสาสมัคร 3 คน
- คนหนึ่งเป็นพระบิดา คนหนึ่งเป็นพระบุตร และอีกคนหนึ่งเป็นพระจิต

 พระบิดายื่นมือขวาออก พูดกับพระบุตรว่า “ฉันรักเธอ”
   พระบุตรจับมือพระบิดาไว้

 พระบุตรยื่นมือขวาออก พูดกับพระจิตว่า “ฉันรักเธอ”
   พระจิตจับมือพระบุตรไว้

 พระจิตยื่นมือขวาออก พูดกับพระบิดาว่า “ฉันรักเธอ”
   พระบิดาจับมือพระจิตไว้

 ทั้งสามหมุนไปทางขวา 1 รอบ หมุนไปทางซ้าย 1 รอบ โดยจับมือกัน
   ไว้ให้แน่น แสดงว่า เป็นหนึ่งเดียวกัน

 เลือกอาสาสมัครอื่น ๆ มาเล่นทำนองเดียวกันอีก
หมายเหตุ อาจเพิ่มดนตรีเพื่อให้เต้นขณะจับมือกันก็ได้