โครงสร้างแผนงานและโครงการ

หมวดหลัก: เกี่ยวกับเรา
posted by: Administrator
ฮิต: 7173

โครงสร้างแผนงาน / โครงการ

                         ศูนย์คริสตศาสนเขตธรรมมิสซังราชบุรี

แบ่งออกเป็น14 แผนงาน

แผนงานที่ 1
งานสอนคำสอน
แผนงานที่ 2
งานอบรมครูคำสอน - ครูคาทอลิก
แผนงานที่ 3
งานพัฒนาจิตใจ - เข้าเงียบ - ฟื้นฟูจิตใจ ครู นักเรียน
แผนงานที่ 4
งานจัดค่าย
แผนงานที่ 5
งานผลิตสื่อฯ - ปรับปรุง ซ่อมแซม
แผนงานที่ 6
สารคำสอน - บทเรียน CCP. - แบบเรียนคำสอน
แผนงานที่ 7
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
แผนงานที่ 8
งานพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมฯ
แผนงานที่ 9
งานห้องศาสนภัณฑ์ - ห้องสมุด
แผนงานที่ 10
ทุนการศึกษา
แผนงานที่ 11
กองทุนคำสอน
แผนงานที่ 12
งานอบรมครูคำสอนอาสาฯ ประจำวัด
แผนงานที่ 13
งานประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมและเผยแพร่
แผนงานที่ 14
งานพระคัมภีร์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725