Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

row05.jpgความสามัคคี
ความหมาย  ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน
สำนวน   “สามัคคีคือพลัง”
ข้อคิด   
“มิตรภาพ งอกเงยได้ด้วยความจริงใจ”
 “อย่าอยู่เฉย ๆ เพราะคิดว่าตัวเองทำได้เล็กน้อย แต่จงทำเท่าที่ทำได้”
 “อย่าให้ความขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเป็นตัวบั่นทอนมิตรภาพอันดี ที่มีต่อกัน” 

ประโยชน์ของความสามัคคี 
1.งานและกิจการต่าง ๆ ของกลุ่มสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี
2.รู้จักที่จะแบ่งปันและเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3.ชีวิตมีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
4.เป็นคนใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง
5.เป็นที่ยอมรับของคนอื่น

โทษของการไม่มีความสามัคคี 
1.งานและกิจการต่าง ๆ เกิดความเสียหาย ล้มเหลว
2.เกิดความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
3.ชีวิตไม่มีความสุข
4.ไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่น

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“ด้วยว่ามีคนสอง สามคนประชุมกันที่ไหน ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น”   ( มธ 18 : 20 )

“จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ อย่าถือว่าตัวฉลาด”  ( รม 12 : 16 )

“จงมีใจถ่อมทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพ อดทนนานและอดกลั้นต่อกันและกัน ด้วยความรัก จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน…..” ( อฟ 4 : 2 – 3 )

“ท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้า ได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น”  ( อฟ 4 : 32 )

“จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่งบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น”  ( คส 3 : 16 )

“เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น”   ( 1 ธส 5 : 11 )

เรื่องสั้น  
ชาวนาสองคน
  ในกาลครั้งหนึ่ง  ชาวนาสองคนต่างพยายามจะผ่านซึ่งกันและกันไป เลื่อนของเขาก็เลยเกี่ยวพันกัน   คนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่า “จงหลีกหนีทางให้ข้า”  คนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่า  “จงหลีกทางให้ข้า เพราะว่า  ข้าต้องไปในเมืองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้”  อีกคนหนึ่งก็พูดว่า “แกนั่นแหละให้ทางข้า  เพราะว่า ข้าต้องกลับบ้านให้เร็วทีสุดเท่าที่จะทำได้”

  เขาทั้งสองเถียงกันอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานาน  ชาวนาคนที่สามมาเห็นเข้าก็บอกว่า
“ถ้าหากท่านทั้งสองเร่งรีบกันมากขนาดนั้น ถ้างั้นต่างคนต่างก็ให้ทางกันคนละหน่อยจะดีกว่า”
นิทานเรื่องนี้สอนว่า “ถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือ  งานใหญ่ก็จะสำเร็จลงได้”

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนบฏิบัติ
+ ให้รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
+ เปิดใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
+ มีความอดทน และรู้จักให้อภัยคนอื่น เพราะทำงานกับคนหมู่มาก เป็นธรรมดาที่จะต้องมีความคิดเห็นขัดแย้ง แตกต่างกันออกไป