Black Ribbon

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

catholic multimedia

บทความ/ข้อคิด/เรื่องสั้น

หมวดหมู่รอง

เรื่องสั้นประกอบการอบรมความเชื่อ(คำสอน)
เรื่อง  การภาวนา
โดย Rev. F.H. Drinkwater
แปลโดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
sandbook.jpgชื่อหนังสือ    ทรายเม็ดหนึ่ง
ผู้เขียน   ทรายเม็ดหนึ่ง
หนังสือในโครงการ เพื่อส่งเสริมกำลังใจและบำรุงความศรัทธา
จัดพิมพ์โดย  ศูนย์คริสตศาสนธรรม  ราชบุรี
                  31/2-4  ถ.  สมบูรณ์กุล  อ.เมือง  จ.ราชบุรี