Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

วันคริสตมาส..ตอนจบเป็นอย่างไร? 
          แท้จริงแล้ว พระเยซูคริสต์ “ทรงบังเกิดมาเพื่อจะได้ตาย” อย่างแท้จริง แต่ความตายของพระองค์ไม่ได้เป็นการจบฉากชีวิตของพระองค์ แต่กลับเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพระองค์ และของมนุษยชาติ นั้นคือ ชีวิตและความตายของพระองค์นำความรอดพ้นอันยิ่งใหญ่มาให้มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ ความรอดและความสุขรอท่านอยู่แล้ว พระเยซูเจ้าทรงเตรียมมอบให้พวกท่านแล้ว ตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองว่า ท่านจะจัดการอย่างไรกับชีวิตของท่านเอง

  
         
  ไม่มีชีวิตของมนุษย์คนใดจะมีผลต่อชีวิตของผู้คนมากมายเท่ากับชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงกลับฟื้นจากความตายมีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้สิ้นไปบนไม้กางเขน คนจำนวนล้านๆได้เรียนรู้และศรัทธาในชีวิตและคำสอนของพระองค์ คนจำนวนมากยึดพระองค์เป็นที่พึ่ง รับพระองค์มาเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตฝ่ายจิต ท่านเองก็สามารถเข้ามาพึ่งพาอาศัยพระองค์ได้ การฉลองคริสตมาสไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องเสีย มีแต่จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่กำไร การฉลองคริสตมาสจึงเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะหยุดและคิดถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตของเรา อย่ารอช้าอีกเลย