พระบัญญัติประการที่ 9

พิมพ์
ฮิต: 5821

ccpcommandment09.jpgพระบัญญัติประการที่เก้า
อย่าปลงใจในความอุลามก
86. พระบัญญัติประการที่เก้าเรียกร้องให้คริสตชนปฏิบัติตนอย่างไร
  
(2514-2516, 2528-2530)
พระบัญญัติประการที่เก้าเรียกร้องให้คริสตชนเอาชนะเรื่องตัณหาฝ่ายเนื้อหนัง (หรือเรื่องทางเพศ) ทั้งในความคิดและความปรารถนา การต่อสู้กับตัณหาดังกล่าวนี้จะต้องผ่านทางการฝึกฝนการควบคุมจิตใจ การชำระจิตใจ และการปฏิบัติคุณธรรมแห่งความมัธยัสถ์หรือการควบคุมตนเอง

87. พระบัญญัติประการที่เก้าห้ามกระทำสิ่งใด
    
(2517-2519, 2531-2532)
พระบัญญัติประการที่เก้าห้ามบ่มเพาะความคิดและความปรารถนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเรื่องเพศ

88. คริสตชนจะรักษาความบริสุทธิ์ของจิตใจได้อย่างไร

(2520)
คริสตชนจะรักษาความบริสุทธิ์ของจิตใจได้ ก็โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้าและด้วยการต่อสู้กับความปรารถนาที่ผิดๆด้วยตนเอง เช่น ความตั้งใจจริงในการรักษาความบริสุทธิ์ของจิตใจ การควบคุมประสาทสัมผัส และการอธิษฐานภาวนา