Black Ribbon

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

catholic multimedia

พระคัมภีร์

หมวดหมู่รอง

ผลงานการรวบรวมบทสอนจากพระคัมภีร์เป็นหมวด ๆ ไว้ถึง 53 หมวด
โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ อ่านเช้า 1 ตอน  ก่อนนอน 1 ตอน
เป็นประจำทุกวัน  สร้างภูิมิคุ้มกันให้กับชีวิต 
ลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่า  พระวาจาเป็นยาที่ทำให้ชีวิตแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นจริง ๆ
ไม่ป่วยก็รับประทานได้
 

แนวทางเพื่อการอบรมหน้าแถว
เนื่องในปีนักบุญเปาโล(2008-2009)
เรียบเรียงโดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ

คู่มือการอ่านและการใช้พระคัมภีร์
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
หน่วยงานการประกาศพระวรสารสู่ปี 2000

สรุปชีวิตและคำสอนของนักบุญเปาโลจากบทจดหมาย 13 ฉบับ
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  จัดทำขึ้นในโอกาสปีนักบุญเปาโล
29 มิถุนายน 2008- 29 มิถุนายน 2009

ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพระวรสารของนักบุญยอห์น
โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
จากการสอนคำสอนให้กับคริสตชนผู้สนใจ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00น.-15.30 น.
ณ ห้องปีพระวาจา สำนักมิสซังราชบุรี
เอกสารประกอบการอบรมผู้นำจัดกิจกรรมพระคัมภีร์
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
คู่มือการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิว ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 22 บท โดยเลือกพระคัมภีร์บางหัวข้อออกมาเป็นแผนการสอน โครงสร้างของคู่มือการสอนนี้นำมาจาก “คู่มือการสอนพระคัมภีร์สำหรับเยาวชน” โดย Christian Schmertz Navarro จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Saint Mary’s Press(สหรัฐอเมริกา) แปลและเรียบเรียงโดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ