Black Ribbon

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

catholic multimedia

โครงการต่าง ๆ ของศูนย์คริสตศาสนธรรม

หมวดหมู่รอง

โครงการแข่งขัน ไบเบิ้ลคอนเทสต์  สังฆมณฑลราชบุรี

โครงการจัดอบรมเยาวชนผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ผู้นำยุวธรรมทูต ผู้นำขับร้อง ผู้นำสวด ฯลฯ โดยใช้จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต
โครงการสำหรับจัดใหกับเยาวชนผู้มีความสนใจในคริสตศาสนา  อยากรู้จัก อยากเรียนรู้ เรื่องราวต่าง ๆ ของเราชาวคาทอลิก
โครงการชุมนุมข้าราชการทีเป็นคาทอลิก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมกำลังใจ และฟื้นฟูจิตตารมณ์คาทอลิกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน