อบรมครูคำสอน "ศีลศักดิ์สิทธิ์ พลังชีวิตศิษย์ธรรมทูต"

พิมพ์
posted by: Administrator
ฮิต: 1037

อบรมครูคำสอน "ศีลศักดิ์สิทธิ์ พลังชีวิตศิษย์ธรรมทูต"
อบรมครูคำสอน "ศีลศักดิ์สิทธิ์ พลังชีวิตศิษย์ธรรมทูต"

        วันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดการอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ "ศีลศักดิ์สิทธิ์ พลังชีวิตศิษย์ธรรมทูต" ณ โรงแรม ณ เวลา จ. ราชบุรี โดย มีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 82 ท่าน

การจัดการอบรมครูคำสอนในครั้งนี้ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้สรุปสาระสำคัญของการเตรียมรับศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิท และให้ไตร่ตรองความรู้สึก จากประสบการณ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ของตนเอง มีการนำเสนอกิจกรรมตัวอย่างเพื่ออธิบายความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เน้นย้ำให้ผู้ที่รับศีลแล้วต้องแสดงออกซึ่งผลของการรับศีลในด้านสังคมและชุมชน(ประกาศข่าวดี)ด้วย ในฐานะเป็น "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูคำสอนจะได้สามารถได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปถ่ายทอดยังเด็ก ๆ ในการการเตรียมเพื่อรับศีลศักดิสิทธิ์ต่าง ๆ ได้อย่างเข้มข้นและมีความหมายมากขึ้น

หลังจบการอบรมแล้ว พระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ได้พบกับครูคำสอน ได้มอบข้อคิด แนวทางและกำลังใจในการทำหน้าที่ครูคำสอน "ให้ลุกขึ้นจุดเทียนท่ามกลางความมืด ดีกว่าบ่นว่าหรือท้อใจ แสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถให้ความสว่างกับผู้คนอื่น ๆ ได้ อย่าโทษกันไปมา อย่าบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉัน ขอให้ช่วยกันประกาศข่าวดีเหมือนกับบรรดาธรรมทูต ที่ได้อุทิศชีวิตมาประกาศข่าวดีในสยามและทำให้ความเชื่อถูกถ่ายทอดมาถึงเรา...."

ปิดการอบรมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ พร้อมด้วย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร อดีตหัวหน้าศูนย์ฯ และคุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรีคนปัจจุบัน

2019_21-22jun001.JPG 2019_21-22jun002.JPG 2019_21-22jun003.JPG

2019_21-22jun004.JPG 2019_21-22jun005.JPG 2019_21-22jun006.JPG

2019_21-22jun007.JPG 2019_21-22jun008.JPG 2019_21-22jun009.JPG

2019_21-22jun010.JPG 2019_21-22jun011.JPG 2019_21-22jun012.JPG

2019_21-22jun013.JPG 2019_21-22jun014.JPG 2019_21-22jun015.JPG

2019_21-22jun016.JPG 2019_21-22jun017.JPG 2019_21-22jun018.JPG

2019_21-22jun019.JPG 2019_21-22jun020.JPG 2019_21-22jun021.JPG

2019_21-22jun022.JPG 2019_21-22jun023.JPG 2019_21-22jun024.JPG

2019_21-22jun025.JPG 2019_21-22jun026.JPG 2019_21-22jun027.JPG

2019_21-22jun028.JPG 2019_21-22jun029.JPG 2019_21-22jun030.JPG

2019_21-22jun031.JPG 2019_21-22jun032.JPG 2019_21-22jun033.JPG

2019_21-22jun034.JPG 2019_21-22jun035.JPG 2019_21-22jun036.JPG

2019_21-22jun037.JPG 2019_21-22jun038.JPG 2019_21-22jun039.JPG

2019_21-22jun040.JPG 2019_21-22jun041.JPG 2019_21-22jun042.JPG

2019_21-22jun043.JPG 2019_21-22jun044.JPG 2019_21-22jun045.JPG

2019_21-22jun046.JPG 2019_21-22jun047.JPG 2019_21-22jun048.JPG

2019_21-22jun049.JPG 2019_21-22jun050.JPG 2019_21-22jun051.JPG

2019_21-22jun052.JPG 2019_21-22jun053.JPG 2019_21-22jun054.JPG

2019_21-22jun055.JPG 2019_21-22jun056.JPG 2019_21-22jun057.JPG

2019_21-22jun058.JPG 2019_21-22jun059.JPG 2019_21-22jun060.JPG

2019_21-22jun061.JPG 2019_21-22jun062.JPG 2019_21-22jun063.JPG

2019_21-22jun064.JPG 2019_21-22jun065.JPG 2019_21-22jun066.JPG

2019_21-22jun067.JPG 2019_21-22jun068.JPG 2019_21-22jun069.JPG

2019_21-22jun070.JPG 2019_21-22jun071.JPG 2019_21-22jun072.JPG

2019_21-22jun073.JPG 2019_21-22jun074.JPG 2019_21-22jun075.JPG

2019_21-22jun076.JPG 2019_21-22jun077.JPG 2019_21-22jun078.JPG

2019_21-22jun079.JPG 2019_21-22jun080.JPG 2019_21-22jun081.JPG

2019_21-22jun082.JPG 2019_21-22jun083.JPG 2019_21-22jun084.JPG

2019_21-22jun085.JPG 2019_21-22jun086.JPG 2019_21-22jun087.JPG

2019_21-22jun088.JPG 2019_21-22jun089.JPG 2019_21-22jun090.JPG

2019_21-22jun091.JPG 2019_21-22jun092.JPG 2019_21-22jun093.JPG

2019_21-22jun094.JPG 2019_21-22jun095.JPG 2019_21-22jun096.JPG

2019_21-22jun097.JPG 2019_21-22jun098.JPG 2019_21-22jun099.JPG

2019_21-22jun100.JPG 2019_21-22jun101.JPG 2019_21-22jun102.JPG

2019_21-22jun103.JPG 2019_21-22jun104.JPG 2019_21-22jun105.JPG

2019_21-22jun106.JPG 2019_21-22jun107.JPG 2019_21-22jun108.JPG

2019_21-22jun109.JPG 2019_21-22jun110.JPG 2019_21-22jun111.JPG

2019_21-22jun112.JPG 2019_21-22jun113.JPG 2019_21-22jun114.JPG

2019_21-22jun115.JPG 2019_21-22jun116.JPG 2019_21-22jun117.JPG

2019_21-22jun118.JPG 2019_21-22jun119.JPG 2019_21-22jun120.JPG

2019_21-22jun121.JPG 2019_21-22jun122.JPG 2019_21-22jun123.JPG

2019_21-22jun124.JPG 2019_21-22jun125.JPG 2019_21-22jun126.JPG

2019_21-22jun127.JPG 2019_21-22jun128.JPG 2019_21-22jun129.JPG

2019_21-22jun130.JPG 2019_21-22jun131.JPG 2019_21-22jun132.JPG

2019_21-22jun133.JPG 2019_21-22jun134.JPG 2019_21-22jun135.JPG

2019_21-22jun136.JPG 2019_21-22jun137.JPG 2019_21-22jun138.JPG

2019_21-22jun139.JPG 2019_21-22jun140.JPG 2019_21-22jun141.JPG

2019_21-22jun142.JPG 2019_21-22jun143.JPG 2019_21-22jun144.JPG

2019_21-22jun145.JPG 2019_21-22jun146.JPG 2019_21-22jun147.JPG

2019_21-22jun148.JPG 2019_21-22jun149.JPG 2019_21-22jun150.JPG

2019_21-22jun151.JPG 2019_21-22jun152.JPG 2019_21-22jun153.JPG

2019_21-22jun154.JPG 2019_21-22jun155.JPG 2019_21-22jun156.JPG

2019_21-22jun157.JPG 2019_21-22jun158.JPG 2019_21-22jun159.JPG

2019_21-22jun160.JPG 2019_21-22jun161.JPG 2019_21-22jun162.JPG

2019_21-22jun163.JPG 2019_21-22jun164.JPG 2019_21-22jun165.JPG

2019_21-22jun166.JPG 2019_21-22jun167.JPG 2019_21-22jun168.JPG

2019_21-22jun169.JPG 2019_21-22jun170.JPG 2019_21-22jun171.JPG

2019_21-22jun172.JPG 2019_21-22jun173.JPG 2019_21-22jun174.JPG

2019_21-22jun175.JPG 2019_21-22jun176.JPG 2019_21-22jun177.JPG

2019_21-22jun178.JPG 2019_21-22jun179.JPG 2019_21-22jun180.JPG