ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

พิมพ์
posted by: Administrator
ฮิต: 1803

ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
"ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

          ฝ่ายกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนร่วมกับศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีจัดงาน ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"  โอกาสวันพระคัมภีร์และปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 605   คน

     งานวันนี้เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 9.00 น. โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธี  

    ในภาคถวายตัวแทนเด็ก ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ถวายเงินที่ได้อดออมหยอดกระปุกตลอดทั้งปีเพื่อนำมาถวายสบทบกับถุงทานโอกาส "วันยุวธรรมทูต" ในปีนี้

     หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว มีการมอบรางวัลโอกาสวันพระคัมภีร์ดังนี้

- รางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติ โอกาส "วันพระคัมภีร์ 2018"
ประเภทที่ 1 ประกวดวาดภาพระบายสี "พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก" ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
                ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
                ได้แก่ นายสำเนา  ไทยทอง  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

ประเภทที่ 2  ประกวดบทความ หัวข้อ "บอกเล่าประสบการณ์การประกาศพระวาจาในชีวิตของฉัน" ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
                ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
                ได้แก่  นายสิทธิโชค ดำรงศักดิ์  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

                 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
                 นางสาวไผทมาส  จงเจริญ  โรงเรียนนารีวิทยา

ประเภทที่ 3 ประกวดแต่งเพลง "จากข้อความพระคัมภีร์" ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
                 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลง จงทำอย่างนั้นกับเขาก่อน (มธ. 7:12)

                 นายดิศพงษ์  จิตร์บำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
                 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เพลง การให้ทาน (มธ. 6:3-4)
                 นายดิศพงษ์  จิตร์บำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทดสอบวัดความรู้
   " บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1-2 " มีคะแนนผ่านเกณฑ์ในระดับ เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง  

- มอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละช่วงชั้น
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดมี 3 คน ทำคะแนนได้ 26 คะแนนจาก 30 คะแนน ได้แก่
1. เด็กหญิงรัตนพร  นำก้าวหน้า      ชั้น ป.1 โรงเรียนเทพวิทยา
2. เด็กชายแทนคุณ  ปรัชญาคุณ    ชั้น ป.2 โรงเรียนวีรศิลป์
3. เด็กชายปรวีร์  ทองอำไพ    ชั้น ป.2 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
                    
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดทำคะแนนได้ 24 คะแนนจาก 30 คะแนน ได้แก่
เด็กชายคณิศร  กิจเจริญ    ชั้น ป.4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดทำคะแนนได้ 44 คะแนนจาก 50 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงวริศรา  แซ่เต่ง    ชั้น ป.6 โรงเรียนเทพวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนนเต็ม 60 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดทำคะแนนได้ 47 คะแนนจาก 60 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  กู้นาม    ชั้น ม.3 โรงเรียนเทพวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนนเต็ม 60 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดทำคะแนนได้ 54 คะแนนจาก 60 คะแนน ได้แก่
นายสุวัฒชัย  จังมา        ชั้น ม.5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

2019_19jan02001.jpg 2019_19jan02002.jpg 2019_19jan02003.jpg

2019_19jan02004.jpg 2019_19jan02005.jpg 2019_19jan02006.jpg

2019_19jan02007.jpg 2019_19jan02008.jpg 2019_19jan02009.jpg

2019_19jan02010.jpg 2019_19jan02011.jpg 2019_19jan02012.jpg

2019_19jan02013.jpg 2019_19jan02014.jpg 2019_19jan02015.jpg

2019_19jan02016.jpg 2019_19jan02017.jpg 2019_19jan02018.jpg

2019_19jan02019.jpg 2019_19jan02020.jpg


     และพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้มอบกระเป๋าเป้ ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ "ศิษย์พระคริสต์  ศิษย์ธรรมทูต" เป็นที่ระลึกให้กับเด็ก  ๆ ทุกคน โดยมีตัวแทนคุณครูเป็นผู้รับมอบ

     เวลา 11.00 น. - 12.15 น. เด็ก ๆ จับคู่ระหว่างพี่กับน้อง  ร่วมกิจกรรมฐานความรู้พระคัมภีร์ 20 ฐาน  โดยมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ คุณครู พี่ ๆ เยาวชน ร่วมกันจัดกิจกรรมในแต่ละฐาน

     หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ได้จัดให้เด็ก  ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 5 องค์กร คือ กองหน้าร่าเริง พลศีล  วายซีเอส  เยาวชน และ ยุวธรรมทูต  โดยมีคุณครูฝ่ายกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนเป็นผู้นำกิจกรรม
     ก่อนจะกลับบ้านมีการจับรางวัลพิเศษ 20 รางวัลสำหรับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์ครบ 10 ฐาน

     เวลา 15.30 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ ได้กล่าวให้โอวาส ขอบคุณทุกคนที่ได้มีส่วนในการจัดกิจกรรม นำร้องเพลง "จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า...."  ภาวนา และอวยพรปิดงาน

**** ภาพข่าวโดย จิรายุทธ  กลิ่นสวัสดิ์ และ ศุทธดล  อรุณฉาย

2019_19jan001.jpg 2019_19jan002.jpg 2019_19jan003.jpg

2019_19jan004.jpg 2019_19jan005.jpg 2019_19jan006.jpg

2019_19jan007.jpg 2019_19jan008.jpg 2019_19jan009.jpg

2019_19jan010.jpg 2019_19jan011.jpg 2019_19jan012.jpg

2019_19jan013.jpg 2019_19jan014.jpg 2019_19jan015.jpg

2019_19jan016.jpg 2019_19jan017.jpg 2019_19jan018.jpg

2019_19jan019.jpg 2019_19jan020.jpg 2019_19jan021.jpg

2019_19jan022.jpg 2019_19jan023.jpg 2019_19jan024.jpg

2019_19jan025.jpg 2019_19jan026.jpg 2019_19jan027.jpg

2019_19jan028.jpg 2019_19jan029.jpg 2019_19jan030.jpg

2019_19jan031.jpg 2019_19jan032.jpg 2019_19jan033.jpg

2019_19jan034.jpg 2019_19jan035.jpg 2019_19jan036.jpg

2019_19jan037.jpg 2019_19jan038.jpg 2019_19jan039.jpg

2019_19jan040.jpg 2019_19jan041.jpg 2019_19jan042.jpg

2019_19jan043.jpg 2019_19jan044.jpg 2019_19jan045.jpg

2019_19jan046.jpg 2019_19jan047.jpg 2019_19jan048.jpg

2019_19jan049.jpg 2019_19jan050.jpg 2019_19jan051.jpg

2019_19jan052.jpg 2019_19jan053.jpg 2019_19jan054.jpg

2019_19jan055.jpg 2019_19jan056.jpg 2019_19jan057.jpg

2019_19jan058.jpg 2019_19jan059.jpg 2019_19jan060.jpg

2019_19jan061.jpg 2019_19jan062.jpg 2019_19jan063.jpg

2019_19jan064.jpg 2019_19jan065.jpg 2019_19jan066.jpg

2019_19jan067.jpg 2019_19jan068.jpg 2019_19jan069.jpg

2019_19jan070.jpg 2019_19jan071.jpg 2019_19jan072.jpg

2019_19jan073.jpg 2019_19jan074.jpg 2019_19jan075.jpg

2019_19jan076.jpg 2019_19jan077.jpg 2019_19jan078.jpg

2019_19jan079.jpg 2019_19jan080.jpg 2019_19jan081.jpg

2019_19jan082.jpg 2019_19jan083.jpg 2019_19jan084.jpg

2019_19jan085.jpg 2019_19jan086.jpg 2019_19jan087.jpg

2019_19jan088.jpg 2019_19jan089.jpg 2019_19jan090.jpg

2019_19jan091.jpg 2019_19jan092.jpg 2019_19jan093.jpg

2019_19jan094.jpg 2019_19jan095.jpg 2019_19jan096.jpg

2019_19jan097.jpg 2019_19jan098.jpg 2019_19jan099.jpg

2019_19jan100.jpg 2019_19jan101.jpg 2019_19jan102.jpg

2019_19jan103.jpg 2019_19jan104.jpg 2019_19jan105.jpg

2019_19jan106.jpg 2019_19jan107.jpg 2019_19jan108.jpg

2019_19jan109.jpg 2019_19jan110.jpg 2019_19jan111.jpg

2019_19jan112.jpg 2019_19jan113.jpg 2019_19jan114.jpg

2019_19jan115.jpg 2019_19jan116.jpg 2019_19jan117.jpg

2019_19jan118.jpg 2019_19jan119.jpg 2019_19jan120.jpg

2019_19jan121.jpg 2019_19jan122.jpg 2019_19jan123.jpg

2019_19jan124.jpg 2019_19jan125.jpg 2019_19jan126.jpg

2019_19jan127.jpg 2019_19jan128.jpg 2019_19jan129.jpg

2019_19jan130.jpg 2019_19jan131.jpg 2019_19jan132.jpg

2019_19jan133.jpg