ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิมพ์
posted by: Administrator
ฮิต: 1106

ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน คุณครู 6 ท่าน จาก 7 โรงเรียนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี มีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นวิทยากร

         เริ่มด้วยกิจกรรมล่องเรือจากท่าน้ำราชบุรีไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก มีกิจกรรมทำความรู้จัก อบรมให้แนวทางในการดำเนินชีวิตคริสตชน และจบด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นจึงล่องเรือกลับมายัง จ.ราชบุรี แม้เป็นกิจกรรมสั้น ๆ แต่ก็มีความหมายเป็นโอกาสได้ไตร่ตรองและใช้ชีวิตร่วมกันในบรรกาศคาทอลิก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
1. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่างโรงเรียนพบปะกันและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่เข้มแข็งตามวัยของตน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงคำสอนของพระเยซูเจ้าสู่ชีวิต ด้วยการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า พร้อมทั้งประกาศข่าวดีของพระเจ้าผ่านทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้
4. เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรท้องถิ่น(วัดที่สังกัด) ในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ เท่าที่สามารถทำได้ตามวัยของตน

2017_2dec001.JPG 2017_2dec002.JPG 2017_2dec003.JPG

2017_2dec004.JPG 2017_2dec005.JPG 2017_2dec006.JPG

2017_2dec007.JPG 2017_2dec008.JPG 2017_2dec009.JPG

2017_2dec010.JPG 2017_2dec011.JPG 2017_2dec012.JPG

2017_2dec013.JPG 2017_2dec014.JPG 2017_2dec015.JPG

2017_2dec016.JPG 2017_2dec017.JPG 2017_2dec018.JPG

2017_2dec019.JPG 2017_2dec020.JPG 2017_2dec021.JPG

2017_2dec022.JPG 2017_2dec023.JPG 2017_2dec024.JPG

2017_2dec025.JPG 2017_2dec026.JPG 2017_2dec027.JPG

2017_2dec028.JPG 2017_2dec029.JPG 2017_2dec030.JPG

2017_2dec031.JPG 2017_2dec032.JPG 2017_2dec033.JPG

2017_2dec034.JPG 2017_2dec035.JPG 2017_2dec036.JPG

2017_2dec037.JPG 2017_2dec038.JPG 2017_2dec039.JPG

2017_2dec040.JPG 2017_2dec041.JPG 2017_2dec042.JPG

2017_2dec043.JPG 2017_2dec044.JPG 2017_2dec045.JPG

2017_2dec046.JPG 2017_2dec047.JPG 2017_2dec048.JPG

2017_2dec049.JPG 2017_2dec050.JPG 2017_2dec051.JPG

2017_2dec052.JPG