ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007928812
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
896
2553
14847
100299
116621
7928812
Your IP: 3.218.67.1
2020-02-27 06:31

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อบรมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
อบรมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

       ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560การอบรมพระคัมภีร์ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” หัวข้อ “เรื่องน่ารู้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2560/2017 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 74 คน

       ตามที่กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ในข้อที่ 23 กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและฐานแห่งการประกาศข่าวดีใหม่ ครูและบุคลากรทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการหล่อหลอมอบรมด้วยคุณค่าของพระวรสาร และวัฒนธรรมแบบคาทอลิกอย่างต่อเนื่อง และในข้อที่ 20 กล่าวไว้ว่า  หน้าที่สำคัญของฆราวาสทั้งหญิงและชายก็คือการประกาศพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตและพันธกิจที่เป็นประจักษ์พยานท่ามกลางโลก  ดำรงชีวิตและบอกเล่าเรื่องพระเยซูคริสตเจ้า ในครอบครัว ในสังคม และในงานอาชีพ โดยมุ่งนำความรักและความเมตตาของพระเจ้าไปสู่สังคม

      และเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อการศึกษาพระคัมภีร์ในสังฆมณฑลราชบุรีประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้กำหนดให้ศึกษาพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว      การอบรมในครั้งนี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรดาครูคำสอนจะได้เรียนรู้และเข้าใจคำสอน    จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวและสามารถถ่ายทอดความเชื่อไปสู่นักเรียนด้วยการสอนและเป็นประจักษ์พยานด้วยการดำเนินชีวิต

      โดยการอบรมครั้งนี้ คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ได้พูดถึงภาพรวมของพระวรสารนักบุญยอห์นแต่ละภาคและและยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ะละภาค ซึ่งได้ให้แนวคิดในการดำเนินชีวิตแก่บรรดาคำสอนให้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าด้วยการสอนและการดำเนินชีวิต ด้วยการกระทำ โดยเน้นให้ครูดำเนินชีวิตตามมาตรฐานใหม่ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอน และยังแนะนำให้คุณครูเห็นถึง คุณลักษณะที่ดีของการเป็นศิษย์พระคริสต์ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำตามคำสอนจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

ตลอดการอบรมคุณพ่อได้นำเสนอกิจกรรมและวิธีการสอน ซึ่งสามารถจะนำไปใช้สอนเด็ก ๆ ได้ และยังได้จัดทำคู่มือการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิว ซึ่งประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 22 บท โดยเลือกพระคัมภีร์บางหัวข้อออกมาเป็นแผนการสอน ซึ่งได้โครงสร้างของคู่มือการสอนเล่มนี้นำมาจากคู่มือการสอนพระคัมภีร์สำหรับเยาวชนโดย Christian Schmertz Navarro จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Saint Marys Press (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นคู่มือการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้โดยการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของผู้เรียนได้

     โอกาสนี้ พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้เดินทางมาพบปะกับครูคำสอนและเป็นประธานในวจนพิธีกรรมปิดการอบรมและมอบใบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูคำสอนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ