Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

การแข่งขันพระคัมภีร์ "Bible Contest #15" พระวรสาร น.ลูกา
การแข่งขันพระคัมภีร์
"Bible Contest #15" พระวรสาร น.ลูกา

           วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 แผนกพระคัมภีร์ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการแข่งขันพระคัมภีร์ "ไบเบิ้ลคอนเทสต์" ครั้งที่ 15 พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล 
:::: ผลการแข่งขัน ::::

             โครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” ในปีนี้ กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา” ดำเนินการจัดงาน โดยศูนย์  คริสตศาสนธรรม ราชบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    1. เพื่อสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนให้ร่วมมือกับครูคำสอนและครูคาทอลิกใช้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา เป็นพื้นฐานของการอบรมตลอดปีการศึกษา 2559
    2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนทั้งที่เป็นคริสตชนและนักเรียนต่างความเชื่อ ได้เรียนรู้จักคำสอนและชีวิตของ      พระเยซูเจ้าผ่านทางพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
    3. เพื่อให้คุณครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาพระวาจาพระเจ้าในชีวิตประจำวันให้มากยิ่งขึ้น
    4. เพื่อให้คุณครูและนักเรียนจะได้ดำเนินชีวิตเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนรอบข้างด้วย

    โดยในปี ค.ศ.2016 ที่ผ่านมา พระศาสนจักรคาทอลิกได้กำหนดให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม จึงเป็นโอกาส ที่บรรดาเด็ก ๆ จะได้มีโอกาสฟื้นฟูความเชื่อ ในการเป็นคริสตชนด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ และเรียนรู้คำสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา เพื่อเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ความรักความเมตตาของพระบิดาเจ้า และจะได้เป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเช่นเดียวกัน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตเป็น   คริสตชนที่ดีและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นรอบข้าง อีกทั้ง นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการแข่งขันในวันนี้ด้วย

    สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 4 ประเภทด้วยกัน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้    ประเภทที่ 1 ระดับอนุบาล : การแข่งขันรีวิวประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ”
    ประเภทที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3 : การแข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่
    ประเภทที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 : การแข่งขันแสดงบทบาทสมมติ อุปมาเรื่อง “ลูกที่หายไป”
    ประเภทที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 : การแข่งขันแสดงละครประยุกต์จากอุปมาของพระเยซูเจ้า      กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน หัวข้อ “เมตตาดั่งพระบิดา”
    ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เป็นการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ พระวาจาจากพระวรสารนักบุญลูกาเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้ดีขึ้น โดยกำหนดให้ส่งผลงานมาเข้าร่วมการแข่งขัน

    งาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็น ครั้งที่ 15      ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่น่ารัก จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑล โดยในปีนี้  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 10 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมงาน รวมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 372 คน  

2017_18feb001.JPG 2017_18feb002.JPG 2017_18feb003.JPG

2017_18feb004.JPG 2017_18feb005.JPG 2017_18feb006.JPG

2017_18feb007.JPG 2017_18feb008.JPG 2017_18feb009.JPG

2017_18feb010.JPG 2017_18feb011.JPG 2017_18feb012.JPG

2017_18feb013.JPG 2017_18feb014.JPG 2017_18feb015.JPG

2017_18feb016.JPG 2017_18feb017.JPG 2017_18feb018.JPG

2017_18feb019.JPG 2017_18feb020.JPG 2017_18feb021.JPG

2017_18feb022.JPG 2017_18feb023.JPG 2017_18feb024.JPG

2017_18feb025.JPG 2017_18feb026.JPG 2017_18feb027.JPG

2017_18feb028.JPG 2017_18feb029.JPG 2017_18feb030.JPG

2017_18feb031.JPG 2017_18feb032.JPG 2017_18feb033.JPG

2017_18feb034.JPG 2017_18feb035.JPG 2017_18feb036.JPG

2017_18feb037.JPG 2017_18feb038.JPG 2017_18feb039.JPG

2017_18feb040.JPG 2017_18feb041.JPG 2017_18feb042.JPG

2017_18feb043.JPG 2017_18feb044.JPG 2017_18feb045.JPG

2017_18feb046.JPG 2017_18feb047.JPG 2017_18feb048.JPG

2017_18feb049.JPG 2017_18feb050.JPG 2017_18feb051.JPG

2017_18feb052.JPG 2017_18feb053.JPG 2017_18feb054.JPG

2017_18feb055.JPG 2017_18feb056.JPG 2017_18feb057.JPG

2017_18feb058.JPG 2017_18feb059.JPG 2017_18feb060.JPG

2017_18feb061.JPG 2017_18feb062.JPG 2017_18feb063.JPG

2017_18feb064.JPG 2017_18feb065.JPG 2017_18feb066.JPG

2017_18feb067.JPG 2017_18feb068.JPG 2017_18feb069.JPG

2017_18feb070.JPG 2017_18feb071.JPG 2017_18feb072.JPG

2017_18feb073.JPG 2017_18feb074.JPG 2017_18feb075.JPG

2017_18feb076.JPG 2017_18feb077.JPG 2017_18feb078.JPG

2017_18feb079.JPG 2017_18feb080.JPG 2017_18feb081.JPG

2017_18feb082.JPG 2017_18feb083.JPG 2017_18feb084.JPG

2017_18feb085.JPG 2017_18feb086.JPG 2017_18feb087.JPG

2017_18feb088.JPG 2017_18feb089.JPG 2017_18feb090.JPG

2017_18feb091.JPG 2017_18feb092.JPG 2017_18feb093.JPG

2017_18feb094.JPG 2017_18feb095.JPG 2017_18feb096.JPG

2017_18feb097.JPG 2017_18feb098.JPG 2017_18feb099.JPG

2017_18feb100.JPG 2017_18feb101.JPG 2017_18feb102.JPG

2017_18feb103.JPG 2017_18feb104.JPG 2017_18feb105.JPG

2017_18feb106.JPG 2017_18feb107.JPG 2017_18feb108.JPG

2017_18feb109.JPG 2017_18feb110.JPG 2017_18feb111.JPG

2017_18feb112.JPG 2017_18feb113.JPG 2017_18feb114.JPG

2017_18feb115.JPG 2017_18feb116.JPG 2017_18feb117.JPG

2017_18feb118.JPG 2017_18feb119.JPG 2017_18feb120.JPG

2017_18feb121.JPG 2017_18feb122.JPG 2017_18feb123.JPG