Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”
ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14
หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”

             พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559/2016 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

             ในวันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ประเภทด้วยกัน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา
ผลการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 ระดับอนุบาล : การแข่งขันบอกเล่าเรื่องราว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน ดำเนินวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน วีรศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน นารีวิทยา

ประเภทที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 : “การแข่งขันเล่าเรื่องประกอบการแสดงหุ่นจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ (Freeze Action)”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน วีรศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน ธีรศาสตร์

 

ประเภทที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 : “การแข่งขันตอบคำถาม แฟนพันธุ์แท้ภาพกิจการอัครสาวก”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน ดำเนินวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน อุดมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน วีรศิลป์

 

ประเภทที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 : “การแข่งขันตอบคำถาม กิจการอัครสาวกปาร์ตี้”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน นารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย

 

ประเภทที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ม.4-ม.6 : “การแข่งขันกิจการอัครสาวกไดโอรามา (สร้างโมเดล)”
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน นารีวิทยา

 

                  งาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็น ครั้งที่ 14 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่น่ารักจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑล โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 13 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมงาน รวมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 202 คน

 

              ในปีนี้กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “กิจการอัครสาวก” โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม ได้เข้าไปดำเนินการทดสอบความรู้ กับนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนต่างความเชื่อที่สนใจ ตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 21 โรงเรียนในสังฆมณฑล

2016_13feb001.JPG 2016_13feb002.JPG 2016_13feb003.JPG

2016_13feb004.JPG 2016_13feb005.JPG 2016_13feb006.JPG

2016_13feb007.JPG 2016_13feb008.JPG 2016_13feb009.JPG

2016_13feb010.JPG 2016_13feb011.JPG 2016_13feb012.JPG

2016_13feb013.JPG 2016_13feb014.JPG 2016_13feb015.JPG

2016_13feb016.JPG 2016_13feb017.JPG 2016_13feb018.JPG

2016_13feb019.JPG 2016_13feb020.JPG 2016_13feb021.JPG

2016_13feb022.JPG 2016_13feb023.JPG 2016_13feb024.JPG

2016_13feb025.JPG 2016_13feb026.JPG 2016_13feb027.JPG

2016_13feb028.JPG 2016_13feb029.JPG 2016_13feb030.JPG

2016_13feb031.JPG 2016_13feb032.JPG 2016_13feb033.JPG

2016_13feb034.JPG 2016_13feb035.JPG 2016_13feb036.JPG

2016_13feb037.JPG 2016_13feb038.JPG 2016_13feb039.JPG

2016_13feb040.JPG 2016_13feb041.JPG 2016_13feb042.JPG

2016_13feb043.JPG 2016_13feb044.JPG 2016_13feb045.JPG

2016_13feb046.JPG 2016_13feb047.JPG 2016_13feb048.JPG

2016_13feb049.JPG 2016_13feb050.JPG 2016_13feb051.JPG

2016_13feb052.JPG 2016_13feb053.JPG 2016_13feb054.JPG

2016_13feb055.JPG 2016_13feb056.JPG 2016_13feb057.JPG

2016_13feb058.JPG 2016_13feb059.JPG 2016_13feb060.JPG

2016_13feb061.JPG 2016_13feb062.JPG 2016_13feb063.JPG

2016_13feb064.JPG 2016_13feb065.JPG 2016_13feb066.JPG

2016_13feb067.JPG 2016_13feb068.JPG 2016_13feb069.JPG

2016_13feb070.JPG 2016_13feb071.JPG 2016_13feb072.JPG

2016_13feb073.JPG 2016_13feb074.JPG 2016_13feb075.JPG

2016_13feb076.JPG 2016_13feb077.JPG 2016_13feb078.JPG

2016_13feb079.JPG 2016_13feb080.JPG 2016_13feb081.JPG

2016_13feb082.JPG 2016_13feb083.JPG 2016_13feb084.JPG

2016_13feb085.JPG 2016_13feb086.JPG 2016_13feb087.JPG

2016_13feb088.JPG 2016_13feb089.JPG 2016_13feb090.JPG

2016_13feb091.JPG 2016_13feb092.JPG 2016_13feb093.JPG

2016_13feb094.JPG 2016_13feb095.JPG 2016_13feb096.JPG

2016_13feb097.JPG 2016_13feb098.JPG 2016_13feb099.JPG

2016_13feb100.JPG 2016_13feb101.JPG 2016_13feb102.JPG

2016_13feb103.JPG 2016_13feb104.JPG 2016_13feb105.JPG

2016_13feb106.JPG 2016_13feb107.JPG 2016_13feb108.JPG

2016_13feb109.JPG 2016_13feb110.JPG 2016_13feb111.JPG

2016_13feb112.JPG 2016_13feb113.JPG 2016_13feb114.JPG

2016_13feb115.JPG 2016_13feb116.JPG 2016_13feb117.JPG

2016_13feb118.JPG 2016_13feb119.JPG 2016_13feb120.JPG

2016_13feb121.JPG 2016_13feb122.JPG 2016_13feb123.JPG

2016_13feb124.JPG 2016_13feb125.JPG 2016_13feb126.JPG

2016_13feb127.JPG 2016_13feb128.JPG 2016_13feb129.JPG

2016_13feb130.JPG 2016_13feb131.JPG 2016_13feb132.JPG

2016_13feb133.JPG 2016_13feb134.JPG 2016_13feb135.JPG

2016_13feb136.JPG 2016_13feb137.JPG 2016_13feb138.JPG

2016_13feb139.JPG 2016_13feb140.JPG 2016_13feb141.JPG

2016_13feb142.JPG 2016_13feb143.JPG 2016_13feb144.JPG

2016_13feb145.JPG 2016_13feb146.JPG 2016_13feb147.JPG

2016_13feb148.JPG 2016_13feb149.JPG 2016_13feb150.JPG

2016_13feb151.JPG 2016_13feb152.JPG 2016_13feb153.JPG

2016_13feb154.JPG 2016_13feb155.JPG 2016_13feb156.JPG

2016_13feb157.JPG 2016_13feb158.JPG 2016_13feb159.JPG

2016_13feb160.JPG 2016_13feb161.JPG 2016_13feb162.JPG

2016_13feb163.JPG 2016_13feb164.JPG 2016_13feb165.JPG

2016_13feb166.JPG 2016_13feb167.JPG 2016_13feb168.JPG

2016_13feb169.JPG 2016_13feb170.JPG 2016_13feb171.JPG

2016_13feb172.JPG 2016_13feb173.JPG 2016_13feb174.JPG

2016_13feb175.JPG 2016_13feb176.JPG 2016_13feb177.JPG

2016_13feb178.JPG 2016_13feb179.JPG 2016_13feb180.JPG