Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 10ชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 10
             เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี แผนกงานยุวธรรมทูต  จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 10  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ คุณครูและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานจำนวนกว่า 190 คน

 

              เริ่มการชุมนุมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าโดยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธาน  มีการเก็บถุงทานเพื่อส่งไปสมทบกับเงินบริจาคในวันพระคริสตแสดงองค์
  
                หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว   พระสังฆราชและพระสงฆ์ได้มอบดอกไม้แด่พระกุมาร  จากนั้นเด็ก ๆ ก็นำของขวัญและสิ่งของที่เตรียมมาบริจาคให้เพื่อน ๆ ในเขตแพร่ธรรมของสังฆมณฑล   ถวายแด่พระกุมาร นอกจากนี้  แผนกงานยุวธรรมทูตได้มอบเงินสะสมจาการขายขยะรีไซเคิลและเงินบริจาค  ให้กับเขตแพร่ธรรม อ.สวนผึ้ง  เขตกาญจนบุรี  และหน่วยงานสังคมพัฒนา  เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมในแต่ละพื้นที่ด้วย 

 

              จากนั้น เป็นกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับอัครสาวก 12 คน ในรูปแบบฐานกิจกรรม 11 ฐาน  เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมและสะสมคูปองเป็นคะแนนกลุ่ม   โอกาสนี้พระคุณเจ้าปัญญา   กฤษเจริญ ได้ร่วมจัดกิจกรรมฐานในครั้งนี้อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง


           ในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองหัวข้อการรณรงค์ตลอดปีการศึกษา 2556/2013 “อัครสาวกสิบสองคน แบบอย่างแห่งความเชื่อ” ดังนั้นในทุกกิจกรรมของวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของบรรดาอัครสาวกทั้งหลาย การประกอบอาชีพ กิจการต่าง ๆ ที่พวกท่านได้กระทำ ในขณะที่เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า เรียนรู้จักคำสอน และสืบทอดภารกิจต่าง ๆ ต่อจากพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ จนกระทั่งการสละชีวิตของพวกท่านเป็นมรณสักขี เพื่อประกาศและปกป้องความเชื่อที่ท่านสละต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระศาสนจักรได้ประกาศ และยืนยันความเชื่อของพวกท่าน ในฐานะอัครสาวกของพระเยซูเจ้า แบบอย่างแห่งความเชื่อจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น เมื่อเด็ก ๆ ได้เห็นแบบอย่างของบรรดาอัครสาวกในวันนี้แล้ว พวกเขาจะสามารถประกาศข่าวดี    และแบ่งปันความเชื่อนั้นให้กับเพื่อนพี่น้องได้ อาศัยคำพูดและการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ดังเช่นบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระองค์ และร่วมดำเนินชีวิตกับพระองค์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเด็ก ๆ สำหรับปีการศึกษาหน้า ในหัวข้อ “เรายินดีที่ได้ประกาศพระเยซู”

2014_8feb001.JPG 2014_8feb002.JPG 2014_8feb003.JPG

2014_8feb004.JPG 2014_8feb005.JPG 2014_8feb006.JPG

2014_8feb007.JPG 2014_8feb008.JPG 2014_8feb009.JPG

2014_8feb010.JPG 2014_8feb011.JPG 2014_8feb012.JPG

2014_8feb013.JPG 2014_8feb014.JPG 2014_8feb015.JPG

2014_8feb016.JPG 2014_8feb017.JPG 2014_8feb018.JPG

2014_8feb019.JPG 2014_8feb020.JPG 2014_8feb021.JPG

2014_8feb022.JPG 2014_8feb023.JPG 2014_8feb024.JPG

2014_8feb025.JPG 2014_8feb026.JPG 2014_8feb027.JPG

2014_8feb028.JPG 2014_8feb029.JPG 2014_8feb030.JPG

2014_8feb031.JPG 2014_8feb032.JPG 2014_8feb033.JPG

2014_8feb034.JPG 2014_8feb035.JPG 2014_8feb036.JPG

2014_8feb037.JPG 2014_8feb038.JPG 2014_8feb039.JPG

2014_8feb040.JPG 2014_8feb041.JPG 2014_8feb042.JPG

2014_8feb043.JPG 2014_8feb044.JPG 2014_8feb045.JPG

2014_8feb046.JPG 2014_8feb047.JPG 2014_8feb048.JPG

2014_8feb049.JPG 2014_8feb050.JPG 2014_8feb051.JPG

2014_8feb052.JPG 2014_8feb053.JPG 2014_8feb054.JPG

2014_8feb055.JPG 2014_8feb056.JPG 2014_8feb057.JPG

2014_8feb058.JPG 2014_8feb059.JPG 2014_8feb060.JPG

2014_8feb061.JPG 2014_8feb062.JPG 2014_8feb063.JPG

2014_8feb064.JPG 2014_8feb065.JPG 2014_8feb066.JPG

2014_8feb067.JPG 2014_8feb068.JPG 2014_8feb069.JPG

2014_8feb070.JPG