Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

“มองงานคำสอน มองชีวิต โดยมีพระคริสต์เป็นความหวัง”
“มองงานคำสอน มองชีวิต โดยมีพระคริสต์เป็นความหวัง

       วันศุกร์ที่ 22 และ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี ได้จัดโครงการอบรมครูคำสอนในหัวข้อ “มองงานคำสอน มองชีวิต โดยมีพระคริสต์เป็นความหวัง” ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และครูคำสอนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 85 ท่าน

ในการพบปะกันครั้งนี้ มีการนำเสนอข้อมูลจาก กฤษฎีกาฯ ถึงสภาพปัญหาความเป็นจริงของสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบจากกระแสวัตถุนิยมอันเป็นสาเหตุหนึ่งแห่งความผิดพลาด และความล้มเหลวในชีวิตด้านความเชื่อ ทำให้การประกาศข่าวดีไม่บังเกิดผลเท่าที่ควร (เทียบ กฤษฎีกาฯ ข้อ 2, 14) นำมาสู่การพูดคุย แบ่งปัน และมองปัญหาที่เกิดขึ้น จากสภาพสังคมปัจจุบัน ตัวเด็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหารบางท่าน รวมถึงตัวครูคำสอนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ และส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงานคำสอนต่อไปด้วยความกระตือรือร้น และใส่ใจเพิ่มขึ้น

มีการนำเสนอภาพของกลุ่มคริสตชนสมัยเริ่มแรกที่ได้ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วมแบ่งปันชีวิตความเชื่อ ความรัก ซึ่งกันและกัน นำมาสู่การไตร่ตรองส่วนตัวถึงการเป็นครูคำสอนและชีวิตคริสตชน ว่าได้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ ปฏิบัติตามพระวาจาพระเจ้า สำนึกถึงบทบาทสำคัญยิ่งในการประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ (เทียบ มธ. 28:19-20) หรือไม่ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในการเป็นครูคำสอน และงานคำสอนอย่างไร

และทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ออกไปประกาศข่าวดี เมื่อถึงเวลาหนึ่ง “บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้า และทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน” (มก. 6:30) เพิ่มความมั่นใจว่า เรากำลังสานต่อภารกิจของพระเยซูเจ้า เป็นเพื่อนร่วมงานของพระองค์ในการประกาศข่าวดีแก่คนทั่วไปโดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นความหวังในการทำงานแก่เรา

ในโอกาสนี้ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้เข้าร่วมรับฟังภาพรวมของปัญหา พูดคุยให้กำลังใจแก่บรรดาครูคำสอน และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการอบรมด้วย

2018_22-23jun001.JPG 2018_22-23jun002.JPG 2018_22-23jun003.JPG

2018_22-23jun004.JPG 2018_22-23jun005.JPG 2018_22-23jun006.JPG

2018_22-23jun007.JPG 2018_22-23jun008.JPG 2018_22-23jun009.JPG

2018_22-23jun010.JPG 2018_22-23jun011.JPG 2018_22-23jun012.JPG

2018_22-23jun013.JPG 2018_22-23jun014.JPG 2018_22-23jun015.JPG

2018_22-23jun016.JPG 2018_22-23jun017.JPG 2018_22-23jun018.JPG

2018_22-23jun019.JPG 2018_22-23jun020.JPG 2018_22-23jun021.JPG

2018_22-23jun022.JPG 2018_22-23jun023.JPG 2018_22-23jun024.JPG

2018_22-23jun025.JPG 2018_22-23jun026.JPG 2018_22-23jun027.JPG

2018_22-23jun028.JPG 2018_22-23jun029.JPG 2018_22-23jun030.JPG

2018_22-23jun031.JPG 2018_22-23jun032.JPG 2018_22-23jun033.JPG

2018_22-23jun034.JPG 2018_22-23jun035.JPG 2018_22-23jun036.JPG

2018_22-23jun037.JPG 2018_22-23jun038.JPG 2018_22-23jun039.JPG

2018_22-23jun040.JPG 2018_22-23jun041.JPG 2018_22-23jun042.JPG

2018_22-23jun043.JPG 2018_22-23jun044.JPG 2018_22-23jun045.JPG

2018_22-23jun046.JPG 2018_22-23jun047.JPG 2018_22-23jun048.JPG

2018_22-23jun049.JPG 2018_22-23jun050.JPG 2018_22-23jun051.JPG

2018_22-23jun052.JPG 2018_22-23jun053.JPG 2018_22-23jun054.JPG

2018_22-23jun055.JPG 2018_22-23jun056.JPG 2018_22-23jun057.JPG

2018_22-23jun058.JPG 2018_22-23jun059.JPG 2018_22-23jun060.JPG

2018_22-23jun061.JPG 2018_22-23jun062.JPG 2018_22-23jun063.JPG

2018_22-23jun064.JPG 2018_22-23jun065.JPG 2018_22-23jun066.JPG

2018_22-23jun067.JPG