ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011

ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011
(ยอห์น 1:29-34)
“ทำงานสไตล์ยอห์น บัปติสตา”
“ทำงานสไตล์ยอห์น บัปติสตา”

           1. การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าบุตรของพระเจ้าบนโลกนี้ เป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้เตรียมการณ์ล่วงหน้ามาช้านานหลายศตวรรษ ทุกอย่างในประวัติศาสตร์ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่มุ่งมายังจุดเดียว คือ องค์พระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงประกาศแผนการแห่งความรอดนี้โดยผ่านทางบรรดาประกาศกที่สืบทอดต่อกันในอิสราเอล(เทียบ CCC 522)

           2. นักบุญยอห์น บัสติสตา เป็นประกาศกท่านหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาประกาศข่าวดีนี้ ท่านได้รับเกียรติให้อยู่เหนือประกาศกทั้งปวง ถือได้ว่าท่านเป็นประกาศกคนสุดท้าย - เป็นผู้เริ่มประการข่าวดี - ท่านได้ต้อนรับการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา - ท่านได้พบปะสนทนากับพระเยซู - เป็นคนแรกที่เรียกพระเยซูเจ้าว่า “ลูกแกะของพระเจ้า” - ท่านได้ใช้ชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าโดยการเทศนาสั่งสอน และโปรดศีลล้างบาปให้ผู้คนกลับใจ - และสุดท้ายท่านยืนยันถึงความถูกต้องด้วยการยอมตายเป็นมรณสักขี(เทียบ 523)

            3. จากพระวรสารในวันนี้จึงขอนำเสนอ ให้ นักบุญยอห์น บัปติสตา เป็นแบบอย่างของการทำงาน โดยพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
                3.1 ยอห์นทำงานเพื่อพระเจ้าโดยแท้จริง – ท่านไม่ได้ทำงานเพื่อตนเอง ไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียง หรือผลประโยชน์อื่นใด นอกจากเตรียมคนให้รู้จักพระเจ้า “ข้าพเจ้าถูกส่งมาทำพิธีล้างเพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล”(1:31) ท่านประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ที่ลบล้างบาปของโลก(129) และที่สุดท่านได้ยอมตายเพื่อยืนยันถึงคำสอนของพระเจ้า(มก 6:17-29) – งานที่เราแต่ละคนทำ จึงไม่ใช่งานเพื่อปากท้องหรือเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่งานทุกงานเป็นเครื่องมือที่เราสามารถประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าได้ ชีวิตและการทำงานของเราจะต้องยึดพระเจ้าเป็นอันดับแรก “พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าต้องด้อยลง” (ยน 3:30)

                3.2 รู้บทบาทหน้าที่ของตน – ท่านบอกว่าท่านเป็นแค่พยาน เป็นแค่เสียงร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า “จงทำทางของพระเจ้าให้ตรง” และท่านเองประกาศตนว่า “จะมีผู้มาภายหลังข้าพเจ้า..ข้าพเจ้าไม่มาสำควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา” (1:26-27) และท่านก็ได้ทำเช่นนี้จริงๆ – การทำงานของเรา เราจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเรา เรามีหน้าที่อะไร เราทำในส่วนของเราอย่างดีแล้วหรือยัง เรามีการส่งต่อหรือสานต่องานของกันและกันหรือไม่ เราให้การสนับสนุนงานของเพื่อนร่วมงานหรือไม่

                 3.3 อ่านสัญญาณจากพระเจ้า – ยอห์นพูดถึงพระจิตเจ้า “เจ้าเห็นพระจิตเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างด้วยพระจิต”(1:33) – ยอห์นบอกว่าข้าพเจ้าเห็น...มิติที่เหนือธรรมชาติของการทำงานของเราคริสตชนไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด เราต้องอ่านสัญญาณจากพระเจ้าอยู่เสมอ นั้นก็คือ การสวดภาวนา การรำพึง การอ่านพระคัมภีร์ อ่านหนังสือบำรุงความศรัทธา การฟังคำสอนหรือการเทศน์ การพูดคุยแบ่งปันพระวาจา สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจะทำให้ท่านได้รู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า และสำนึกเสมอว่าเราทำงานไปเพื่ออะไร เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

                 3.4 ยอห์นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย “แต่งกายด้วยขนอูฐ ใช้หนังสัตว์คาดสะเอว กินตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า”(มก 1:6) “ยอห์นมา ไม่กิน ไม่ดื่ม เขาก็ว่า ‘คนนี้มีปิศาจสิง’ (มธ 11:18) – “มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มธ 4:4) – ชีวิตความเป็นอยู่ของเราจะต้องกระทำแบบมีเหตุมีผลสำควรแก่อัตภาพ ไม่ฟุ้งเฟ้อ สมฐานะ ไม่ทำตามกระแส ไม่สะสมแต่สิ่งของภายนอก แต่ควรสะสมสมบัติสวรรค์ ซึ่ง“สนิมและขมวนและขโมยไม่สามารถจะมาเอาไปได้”(เทียบ มธ 6:19-21)

                3.5 ยอห์นทำงานเพื่อความรอดของจิตวิญญาณ – งานมีหลายประเภทแต่งานที่มีคุณค่ามากที่สุดคืองานช่วยวิญญาณคนให้รอด หรืองานประกาศข่าวดีนำคนมารับความรอดพ้นฝ่ายวิญญาณ “จงรู้ไว้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปให้กลับมาจากทางผิด ก็จะช่วยวิญญาณของตนให้รอดพ้นจากความตาย และจะได้รับการอภัยบาปทั้งมวล”(ยก 5:20) – เราจำเป็นที่จะต้องทำงานเพื่อเลี้ยงดูชีวิตของเราและบุคคลที่เรารับผิดชอบ แต่งานที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคืองานการประกาศข่าวดี งานแพร่ธรรม งานนำคนมารู้จัก รักและรับใช้พระเจ้า - การช่วยคนให้มีปัจจัย 4 เป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นแต่ “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา”(มธ 16:26) นี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก เศร้าจนนิรันดร์เลย ดังนั้น ท่านรักใครก็ต้องนำข่าวดีนี้ไปบอกเล่าต่อไป และเชิญชวนเพื่อนรักให้มาวัดทุกวันอาทิตย์

           4. ยอห์นอาจจะมีอายุไม่ยืนยาว แต่งานของท่านยืนยาว ท่านไม่ได้สอนคนให้รู้จักทำมาหากิน หรือสอนลูกให้ร่ำรวย หรือให้เป็นเจ้าคนนายคน แต่สอนคนให้กลับใจและใช้โทษบาป คนก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องสดับฟังคำสอนของยอห์นด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น เราจะต้องนำเอาแบบอย่างการทำงานของยอห์นมาใช้ในการดำเนินชีวิตและในการทำหน้าที่การงานของเราด้วย

            5. ขอให้เราสงบนิ่งสักครู่หนึ่งภาวนาวอนขอพระเจ้าเพื่อการทำงานของเราจะได้ไม่หลงทาง และภาวนาวอนขอเพื่อคนที่กำลังตกงานหรือไม่มีงานทำด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725